Avgifter och villkor

Uppdaterad: 2023-06-22 12:00:42

VA-taxan för 2023 innebär bland annat en höjning av den fasta avgiften till 4000 kr inkl. moms. Den rörliga brukningsavgiften höjs med 4,5 %. Anledningen till höjningen är framför allt de investeringar som genomförs. En del av investeringarna är nyinvesteringar men framför allt börjar våra anläggningar och ledningar bli gamla och behöver bytas/renoveras i en högre takt än vad som gjorts tidigare och så ser det ut i stora delar av vårt land. 
Anslutningsavgiften för en nybyggd villa med en tomt på 1 000 kvm är 179 860 kr inkl. moms. 

 

Brukningsavgiften

Brukningsavgiftens storlek beror på:

• hur mycket vatten som förbrukas
• hur många bostadsenheter (så kallade "lägenheter") det finns på fastigheten och/eller
• hur stora verksamhetsytor som finns på fastigheten.

När vattnet kommer in i huset passerar det en vattenmätare, som mäter den mängd vatten som sen debiteras konsumenten enligt VA-taxan. 

Enligt gällande taxa betalas VA-avgiften i en fast och en rörlig del.

Den fasta delen är 1000 kr per lägenhet och år + 3000 per fastighet och år. Den rörliga delen är 32 kr/kbm. Avgifterna är inkl. moms.

Räkneexempel

För en villakund med en förbrukning på 150 m3 vatten per år höjs den fasta avgiften med 1 625 kr och den rörliga avgiften med 1,37 kr/m3 vatten inkl moms per år. Vilket ger en ökad kostnad för kunden med 1830 kr/år eller 153 kr/månad. 

Typhus A avser fastighet med friliggande källarlöst enbostadshus omfattande 5 rok, badrum med WC, tvättstuga, ett extra toalettrum samt garage. Våningsyta 150 m2 inkl garage 15 m2, tomtyta 800 m2, vattenförbrukning 150 m3 / år. Fastigheten är ansluten till vatten, spill- och dagvatten.

 

 

Förslag ny taxa

Typhus A ny taxa

2022 års taxa

Typhus A gammal

Förändring Typhus A

Rörlig avgift, totalt:

32

4 800

30,63

4 594,5

205,5

Rörlig avgift, vatten 40%:

12,80

1 920

12,25

1 837,80

82,20

Rörlig avgift, avlopp 60%:

19,20

2 880

18,38

2 756,70

123,30

 

 

 

 

 

 

Fast avgift:

3 000

3 000

1 500

1 500

1 500

Fast avgift, enbart vatten 40%:

1 200

1 200

600

600

600

Fast avgift, enbart avlopp 60%:

1 800

1 800

900

900

900

Lägenhetsavgift:

1 000

1 000

875

875

125

Ytavgift:

77,5

 

72

 

 

Summa:

 

8 800

 

6 969,5

1 830,5

 

Kommande år:

Vår branschorganisation Svenskt Vatten har kommit med ett förslag till ändrad utformning av taxa som vi jobbar med att se över för att kunna införa. Vi kommer i det arbetet inventera befintliga kunder för att se så att ytor mm stämmer med de uppgifter vi har så att vi sedan kan göra en rättvis taxa. 

Allmän info: 

Vattentjänstlagens 34 § anger att VA-avgifternas belopp och hur avgifterna ska betalas ska framgå av en taxa och att kommunen får meddela föreskrifter om VA-taxan. Det totala avgiftsuttaget får inte överstiga de kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva VA-anläggningen, och fördelningen av avgiftsuttaget ska ske utifrån vad som är skäligt och rättvist. Vi får alltså inte ta ut avgifter som inte kan redovisas ha faktiska kostnader eller gå med vinst. De kunder som ger VA-huvudmannen mest kostnader är också de som ska betala mest. 

Vill man läsa mer om de framtida utmaningarna/investeringsbehoven på VA allmänt i hela Sverige kan se det här: 

https://www.svensktvatten.se/politik-paverkan/svesnkt-vatten-tycker/investeringsbehoven/

 

Ska du bygga nytt eller göra en tillbyggnad?

Ska du bygga nytt, bygga till eller vill ansluta en befintlig fastighet till vatten- och/eller avloppsnätet? Ladda ner "Ansökan om VA-anslutning" till höger, fyll i och skicka in till oss på adressen nedan. Naturligtvis skickar vi blanketten med post om så önskas, kontakta oss.