Avbrottsersättning och skadestånd

Uppdaterad: 2023-02-13 11:34:48

Du är som kund berättigad till avbrottsersättning om du drabbats av ett sammanhängande strömavbrott om minst tolv timmar. Avbrottet anses ha upphört om elen fungerat oavbrutet minst två timmar i sträck. Ersättningsbeloppet beror på avbrottsperiodens längd. Beloppet beräknas som en procentsats av den beräknade årliga elnätskostnaden, dock lägst ett minimibelopp motsvarande 2 % av prisbasbeloppet (för närvarande 44 800 kronor) per 24-timmarsperiod. Maximal ersättning för en avbrottsperiod är 300 % av den beräknade årliga elnätskostnaden.

Avbrottsersättning är ej momsbelagd.
 

Procentuell ersättning och minimibelopp

Avbrottsperiod i timmar Ersättning i % av årlig nätkostnad Minimibelopp
12 - 24 12,5 % 900 kr
25 - 48 37,5 % 1 800 kr
48 - 72 62,5 % 2 700 kr
72 - 96 87,5 % 3 600 kr
96 - 120 112,5 % 4 500 kr
120 - 144 137,5 % 5 400 kr
144 - 168 162,5 % 6 300 kr
168 - 192 187,5 % 7 200 kr
192 - 216 212,5 % 8 100 kr
216 - 240 237,5 % 9 000 kr
240 - 264 262,5 % 9 900 kr
264 - 288 287,5 % 10 800 kr
>288 300 % 11 700 kr

 

Avbrottsperiod

Avbrottsersättningen betalas ut automatiskt. Du behöver alltså inte ansöka om att få ersättning efter ett strömavbrott. Ersättningen skall betalas ut senast sex månader från utgången av den månad då vi fick kännedom om avbrottet. Ersättningen erhålls vanligtvis genom ett avdrag på fakturan. Om du inte har fått någon avbrottsersättning efter fyra månader, eller om du anser att du har fått en felaktig ersättning, är du välkommen att kontakta vår kundtjänst. Om ersättning inte har betalats ut i rätt tid får du även ränta enligt 6 § räntelagen.

Undantag från avbrottsersättning

Avbrottsersättning utgår inte om;

  • avbrottet beror på kundens försummelse
  • överföringen har avbrutits för att vidta åtgärder som är motiverade av elsäkerhetsskäl eller för att upprätthålla en god drift- och leveranssäkerhet
  • avbrottet beror på ett hinder utanför vårt kontrollansvar
  • avbrottet beror på fel i ett ledningsnät vars ledningar har en spänning om 220 kilovolt eller mer (stamnät)
  • kunden var frånkopplad då avbrottet påbörjade

Om du inte har fått avbrottsersättning och inte har gjort anspråk på ersättning från oss inom två år från det att avbrottet upphörde, går rätten till ersättning förlorad.

Jämkning av avbrottsersättning

Ersättningen kan jämkas under två förutsättningar;

  • om skyldigheten att betala är oskäligt ekonomiskt betungande för elnätsföretaget
  • om överföringen av el har behövt försenas för att inte utsätta elnätsföretagets personal för betydande risker

Det är elnätsföretaget som beslutar om jämkning ska ske.

Skadestånd

Om du som konsument har drabbats av skador kan du ha möjlighet att erhålla skadestånd. Skadeståndskrav ska ske skriftligt inom två år från strömavbrottet och kvitton eller dylikt som kan styrka kostnaderna bör bifogas kravet. Avbrottsersättning avräknas från skadestånd som enligt ellagen eller annan lag betalas på grund av samma elavbrott. Är du näringsidkare gäller skadeståndslagens regler.

Överklagande

Anser du att du fått fel avbrottsersättning tar du i första hand kontakt med oss. Om du inte blir nöjd efter det kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, ARN, eller till allmän domstol (tingsrätt).