För företag

Uppdaterad: 2024-06-20 09:56:01

Vimmerby Återvinningscentral riktar sig huvudsakligen mot hushållen i Vimmerby kommun. I stort sett allt avfall som uppstår i hushållen kan lämnas till Återvinningscentralen.

Verksamhetsavfall (avfall som uppstår i verksamheten på företag) har avfallsproducenten ansvar över. Den ska se till att avfallet transporteras och tas om hand av entreprenörer och mottagare med tillstånd.

Vi erbjuder ej omlastning, mellanlagring eller sortering av verksamhetsavfall på Vimmerby Återvinningscentral.
I regionen finns privata entreprenörer som har tillstånd och kapacitet att hantera det verksamhetsavfall som uppstår.

Företag som producerar små mängder avfall kan dock själva transportera och lämna sitt avfall till Vimmerby Återvinningscentral. Detta under förutsättning att avlämnaren sorterar sitt avfall och lämnar det på anvisad plats. Avgiften för detta är 200 kr + moms per påbörjad kubikmeter avfall. Ett häfte med kuponger går att köpa mot faktura på Återvinningscentralen. Om maskintid behövs för hjälp med avlastning kostar 15 minuter 200:- + moms.

Elektriskt och elektroniskt avfall

Vissa typer av avfall från företag kan lämnas på Vimmerby Återvinningscentral:

  • Elektriskt och elektroniskt avfall
  • Kylmöbler

Farligt avfall

Farligt avfall (färgrester, oljor, kemikalier m.m.) från företag är inte ett kommunalt ansvar att hantera. Här hänvisas också till privata entreprenörer.

Hushållsliknande avfall

Om företaget har personal, uppstår också hushållsliknande avfall, d.v.s. avfall från personalmatsalar och liknande. Detta avfall ska samlas in av kommunens entreprenör i kärl via den vanliga sophämtningen. Företagen är skyldiga att ha ett renhållningsabonnemang för denna typ av avfall. För beställning av abonnemang kan man kontakta oss på tel. 010-356 93 00.

Lantbruk

"HÅLL SVERIGE RENT" och Länsförsäkringar samarbetar och erbjuder en tjänst för lantbruk. Klicka här.

Lagstiftning

Det finns en mängd lagstiftning som reglerar avfallshanteringen i Sverige idag. Nedan listas några av de mest relevanta:

  • 15 kap Miljöbalken (SFS 1998:808)
  • Avfallsförordningen (SFS 2001:1063)
  • Förordning om deponering av avfall (SFS 2001:512)
  • Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall (NFS 2004:4)
  • Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering, kriterier och förfarande för deponering av avfall (NFS 2004:10)

Denna lagstiftning finns på Riksdagens och Naturvårdsverkets hemsidor.
www.riksdagen.se
www.naturvardsverket.se

Mer information

För ytterligare information kan man som företagare kontakta Vimmerby Återvinningscentral tfn: 010-356 95 50.