Ny återvinningscentral

Uppdaterad: 2021-12-21 10:20:12

Samråd / Information miljöärende

Anläggande av ny återvinningscentral i Vimmerby

Vimmerby Energi och Miljö AB har för avsikt att söka tillstånd enligt miljöbalken för att anlägga en ny återvinningscentral norr om Vimmerby tätort.

Bild Ny ÅVC 211220

Syftet med projektet är att flytta den återvinningscentral med olika typer av avfallsverksamhet som i nuläget bedrivs på nuvarande återvinningscentral till en ny plats. Orsaken till detta är att den befintliga verksamheten till stora delar bedrivs på ytor som består av en avslutad deponi. Denna ska inom de närmaste åren sluttäckas och verksamheten måste därmed lokaliseras till en ny plats. 

Lokaliseringsutredning har genomförts och en ny lämplig plats har identifierats strax söder om befintlig återvinningscentral utmed Snokebovägen ca 3 km norr om Vimmerby centrum. 

Som en del i den formella prövningsprocessen enligt miljöbalken ska bland annat ett samråd genomföras med den allmänhet som kan antas bli berörda. 

Underlag för detta samråd finns länkat till höger på denna sida under rubriken ”Dokument”.

Berörda bereds härmed tillfälle att yttra sig över föreslagna åtgärder. Baserat på bland annat eventuella synpunkter ska ansökan om tillstånd sedan göras hos Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Kalmar län.

Synpunkter på de planerade åtgärderna lämnas skriftligen antingen digitalt eller via post till:
Vimmerby Energi & Miljö AB
598 81  VIMMERBY
e-post: vimmerby.energi@vimmerby.se

Vi behöver de skriftliga synpunkterna senast den 19 januari 2022. Märk inskickade synpunkter med ”Samråd ny ÅVC”.

För eventuella frågor eller förtydliganden, kontakta:
Sven Bergman
0492 – 76 93 66
sven.bergman@vimmerby.se