Miljö

Uppdaterad: 2020-12-01 07:43:47

Med miljön i fokus

Vimmerby Energi & Miljö AB är ett miljöcertifierat företag enligt ISO 14001, vilket innebär att vi tar beslut och agerar med fokus på miljön, både lång- och kortsiktigt, i alla områden inom företaget. Ledningssystemet hjälper oss att styra miljöarbetet på ett strukturerat och effektivt sätt. Systemet omfattar den miljöpåverkan som uppkommer från verksamheten samt produktens miljöpåverkan genom hela livscykeln.

 

Läs mer på respektive avdelnings sida om hur vi arbetar med miljöfrågorna mer konkret. 

Miljöarbetet Renhållning

Miljöarbetet Vatten och Avlopp

Miljöarbetet Värme

Mijlöarbetet El

 

Renhållning

Renhållningen ansvarar för att samla in och ta emot kommuninvånarnas hushållsavfall. Denna verksamhet har stor positiv miljöpåverkan genom att ta hand om avfallet, sortera det i olika fraktioner och återanvända och återvinna så sparar vi på jordens resurser.
 
Vi jobbar ständigt med att öka andelen avfall som återanvänds eller återvinns istället för att deponeras eller förbrännas. Nedan kan du se utvecklingen de senaste åren.
 
I vår container ”Återbruk” kan kunder lämna saker som kan återanvändas istället för att det t.ex slängs i containern för brännbart. Sakerna hämtas av välgörenhetsorganisationer som sedan säljer dem vidare så sakerna kommer till nytta för en nya ägare och pengarna som genereras går till välgörenhet. Våra kommuninvånare skänker drygt 30 ton till återanvändning varje år!

Vatten/avlopp och laboratoriet

VA-verksamheten producerar kommunens dricksvatten och renar avloppsvattnet från kommunens hushåll och industrier. Vimmerby avloppsreningsverk tar även emot lakvatten från gamla deponin.

Avloppsreningsverk
Under de närmsta åren kommer både förbehandlingen för industriavloppsvatten samt den kommunala delen av reningsverket att byggs om.  
Under 2017 renades 1 379 487 kubikmeter avloppsvatten som sedan släpptes ut i Stångån. Det motsvarar cirka 3 779 m3 som kommer in till reningsverket varje dag.

Tack vare att slammet från reningsverket återförs till jordbruket som växtnäring har 16 ton fosfor och 22 ton kväve kommit till nytta i kretsloppet. Tillgodoräknad energibesparing tack vare att det återförda slammet används istället för konstgödsel görs också en koldioxidbesparing på 46 000 kg CO2.
 
Vattenproduktion
Under 2017 producerades 1 624 351 m3 i kommunens 13 vattenverk.

Laboratorium
Labbet har en viktig roll i VA-verksamheten då de analyserar vattenprover och bidrar till att överskridna rikvärden för vattnet förebyggs. Labbet jobbar även med andra analyser internt samt externt åt industrier, Miljö- och byggnadsförvaltningen och privatpersoner. Verksamheten är ackrediterat för 22 st analyser och ackrediterade för provtagning av drickvatten och badvatten, grundvatten, sjöar och älvar o vattendrag.

Värme

I centralorten har Vimmerby Energi & Miljö AB ett omfattande värmenät som försörjer flertalet byggnader med värme. Nära 100 % av samtliga lägenheter och lokaler är anslutna till fjärrvärmenätet, liksom mer än 75 % av villorna. Vidare är flera industrier anslutna till nätet. Fjärrvärmeproduktionen sker i normalfallet uteslutande med olika former av biobränsle som flis, biogas och bioolja.


Under 2017 var utsläppet av fossil koldioxid från värmeproduktionen 0,3 % av den totala värmeproduktionen i Vimmerby.
                                           
För att minska klimatpåverkan har närvärme byggts i några av kommunens tätorter, Frödinge, Gullringen, Storebro och Södra Vi. Närvärmen produceras till 100 % av biobränslen och produktionen har minskat både koldioxidutsläpp och stoftutsläpp från vedpannor, vilket medför friskare luft lokalt och mindre klimatpåverkan globalt sett. Närvärmen sparar cirka 5 600 ton CO2 årligen.
 
Restprodukterna från förbränningen dvs. askan återförs till skogen och ingår därför i ett naturligt kretslopp.

1 225 ton aska från våra värmeverk har under året gett näring och kalkverkan på den markerade skogsmarken i Hultsfred kommun.

Elhandel

För att ta klimatansvar säljer Vimmerby Energiförsäljning AB endast förnyelsebar el, vattenkraft från Lule älv och el från och med 2015 även från vårt egna biobränsleeldade kraftvärmeverk Tallholmen.  Vattenkraftselen är deklarerad enligt EPD®systemet, vilket garanterar ursprunget. År 2019 såldes 91 735 MWh förnyelsebar el, vilket ger miljöfördelar jämfört med om elen skulle ha producerats med kolkraft eller kärnkraftverk. 18 982 MWh av dessa levererades från Tallholmen.