Laboratorium

Uppdaterad: 2024-05-07 16:14:20

Du kan nå laboratoriet direkt på telefon 010-356 93 02.

Laboratoriet är sen 1992 ackrediterat av SWEDAC (styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll).

Laboratoriet genomför provtagningar:

  • på avloppsreningsverk
  • på infiltrationsanläggningar
  • i recipienter
  • i vattenverk
  • och på avfallsupplag

Laboratoriet utför enbart kemiska analyser. Laboratoriet lämnar inte ut några uppgifter till tredje man angående analysrapporten utan att beställaren godkänt detta.