Miljö

Uppdaterad: 2022-08-22 09:04:08

I centralorten har Vimmerby Energi & Miljö AB ett omfattande värmenät som försörjer flertalet byggnader med värme. Nära 100 % av samtliga lägenheter och lokaler är anslutna till fjärrvärmenätet, liksom mer än 75 % av villorna. Vidare är flera industrier anslutna till nätet. Fjärrvärmeproduktionen sker i normalfallet uteslutande med olika former av biobränsle som flis, biogas och bioolja.

Under 2021 var utsläppet av fossil koldioxid från värmeproduktionen 0,098 % av den totala värmeproduktionen i Vimmerby.

För att minska klimatpåverkan har närvärme byggts i några av kommunens tätorter, Frödinge, Gullringen, Storebro och Södra Vi. Närvärmen produceras till 100 % av biobränslen och produktionen har minskat både koldioxidutsläpp och stoftutsläpp från vedpannor, vilket medför friskare luft lokalt och mindre klimatpåverkan globalt sett. Närvärmen sparar cirka 5 600 ton CO2 årligen.
 
Restprodukterna från förbränningen dvs. askan återförs till skogen och ingår därför i ett naturligt kretslopp.

Karta askspridning

1 225 ton aska från våra värmeverk har under året gett näring och kalkverkan på den markerade skogsmarken i Hultsfred kommun.