Avfallsplan och föreskrifter

Uppdaterad: 2023-02-13 14:07:09

En avfallsplan för framtiden

Från 2015 och fram till 2025 gäller en ny avfallsplan för Vimmerby kommun. (Se alla dokument till höger)

Planen har arbetats fram för att med uppsatta mål och åtgärder försöka minska mängderna avfall. Och göra det bästa möjliga med vårt avfall för att nå ett hållbart samhälle i framtiden. Arbetet med den har gjorts genom ett samarbete mellan Vimmerby Energi & Miljö AB, Östra Smålands kommunalteknikförbund samt Vimmerby, Hultsfreds och Högsby kommuner.

Inriktningsmål, detaljerade mål och åtgärder har tagits fram inom följande områden:

 • Förebygga/minimera avfall
 • Säkra hanteringen av farligt avfall
 • Ta tillvara avfall som resurs
 • Människa och miljö

Åtgärder för att uppnå avfallsplanens mål är bland annat:

 • Införa matavfallsinsamling
 • Införa fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar
 • Erbjuda möjlighet till fastighetsnära insamling av batterier och lampor
 • Genomföra ett flertal informationsinsatser
 • Förbättra möjligheterna vid återvinningscentralerna att lämna avfall för återanvändning
 • Utreda möjligheterna till förbättrad tillgänglighet till återvinningscentralerna
 • Utveckla rutiner för avvikelserapportering
 • Iordningställa källsorteringslösningar i kommunala verksamheter
 • Ställa miljökrav vid upphandling av insamling, transport och behandling av avfall
 • Efterbehandla deponin vid Vimmerby avfallsanläggning

I Avfallsplanen presenteras Mål och åtgärder för avfallshanteringen i Vimmerby kommun, Konsekvenser av avfallsplanens åtgärdsprogram, Medel och verktyg för att uppnå avfallsplanens mål samt planerad Uppföljning av avfallsplanens mål och åtgärdsprogram.

Bilagorna till planen innefattar en mer utförlig sammanställning av mål och åtgärder, bakgrundsfakta som uppgifter om kommunen, avfallshantering, avfallsmängder, anläggningar, miljömål och lagstiftning, uppföljning av mål och åtgärder i tidigare avfallsplan samt en miljökonsekvensbeskrivning för den nya avfallsplanen.

Från den 1 januari 2015 gäller även nya föreskrifter om avfallshantering som är anpassade till den nya avfallsplanen. De nya föreskrifterna för Vimmerby kommun är i princip likadan som i Hultsfreds och Högsby kommun, med några mindre lokala variationer. Detta ger goda förutsättningar för det fortsatta samarbetet kommunerna emellan.

Avfallsplanen och föreskrifterna om avfallshantering har remitterats till en mängd olika organisationer och varit utställd för granskning av allmänheten. De inkomna synpunkterna har sammanställts och kommenterats och i vissa delar medfört ändringar och förtydliganden i dokumenten. Den är antagen kommunfullmäktige i alla tre kommuner.

Hela avfallsplanen med bilagor kan du läsa i dokumenten här till höger.