Har du klagomål?

Uppdaterad: 2022-10-31 14:03:38

Klagomålshantering

Är du missnöjd med vårt bemötande, våra tjänster eller produkter vill vi att du talar om det för oss. Det är en viktig del i vårt arbete med ständiga förbättringar. Var noga med att förbereda dig genom att ha dina kunduppgifter och eventuellt underlag i ärendet tillgängliga. Du kan lämna klagomål eller synpunkter på flera sätt:

  • Via kontaktformuläret under "Kontakt" ovan
  • Via telefon: 0492-76 93 00
  • Via mail: vimmerby.energi@vemab.se
  • Via brev: Vimmerby Energi & Miljö AB, 598 81 VIMMERBY

Ett allvarigt klagomål dokumenteras, utreds och tas upp i ledningsgruppen. Där tas beslut om åtgärd för att undvika orsaken till klagomålet. Ledningsgruppen består av VD, Administrativ chef, Marknadschef, Nätchef, Renhållningschef, VA-chef och Värmechef. En stående punkt på arbetsplatsträffar är kundklagomål och där tas också ärendet upp.

Om vi inte kommer överens

Om vi inte kommer överens är nästa steg att du lämnar in en reklamation. Har du ersättningsanspråk till följd av ekonomisk skada, samt person- eller sakskada, ska du även lyfta dessa anspråk.

Ytterligare information och tvistlösning

Det finns ett antal opartiska instanser som du kan vända dig till för information och tvistlösning: