Spillvatten

Uppdaterad: 2022-07-29 11:30:58

Spillvatten är avloppsvatten från hushåll, skolor, arbetsplatser, handel och service, det vill säga allt som spolas ner i toalett eller avlopp. Det innehåller spår av alla produkter vi använder oss av i vardagen.

Vemabs uppgift är att rena spillvattnet enligt högt ställda miljökrav i Vimmerby kommun. Spillvattnet transporteras via avloppsledningar och pumpstationer till något av våra 11 reningsverk.

Läs mer om avloppsrening och våra reningsverk här.