Sluttäckning av avfallsanläggning

Uppdaterad: 2024-06-20 09:56:01

Schaktmassor

Vimmerby återvinningscentral tar gärna emot schaktmassor för att använda som täckmassor till kommande sluttäckningsetapper av den gamla deponin.

För att ge möjlighet till bättre kontroll på inkommande material ökar vi nu kraven på ifylld dokumentation vid leverans av schaktmassor.

Dokumentationen består av en blankett som leverantören ska fylla i för varje enskilt schaktarbete, byggnation, rivning etc. Det behövs bara en ifylld blankett om massorna kommer från samma ställe eller projekt. Blanketten lämnas till återvinningscentralen i samband med att första lasset lämnas.

Följande uppgifter ska lämnas på blanketten:

• Företagsuppgifter
• Var massorna kommer ifrån
• Massornas klassificering mm

Till höger kan du ladda ner blanketten för att skriva ut och fylla i. Ni får gärna skriva ut egna exemplar, eller ring så skickar vi några. Blanketten finns även att hämta på återvinningscentralen.

Grundkravet för att lämna schaktmassor är att de inte innehåller annat än jungfruliga massor där det inte finns risk för förorening. Massorna får heller inte innehålla stenar som är större än 30*30*30 cm.

Vid förekomst av större stenar än tillåtet eller annat ovidkommande material kommer vi att klassificera om de felaktiga leveranserna och ta ut en tonavgift. För närvarande är avgiften 400 kr exkl moms per ton.

Om ni har några frågor kring detta så får ni gärna kontakta Sven Bergman, 010-356 93 66, sven.bergman@vemab.se

 

Etapp 1 av sluttäckningen har genomförts

Vimmerby kommun har bedrivit deponeringsverksamhet på fastigheten, sedan mitten av 60-talet. Deponeringsverksamheten upphörde den 31 dec 2004.

På deponin finns idag en återvinningscentral (ÅVC) där hushåll och mindre verksamheter i Vimmerby kommun kan lämna sitt grovavfall för vidare behandling och återvinning. Sedan 2010 är Vimmerby Energi & Miljö (VEMAB) verksamhetsutövare och ansvarig för ÅVC. 

En deponi kan påverka omgivningen under lång tid efter att man slutat att deponera avfall. För att minimera påverkan måste deponin sluttäckas när den inte längre används. Sluttäckningen gör att mängden lakvatten som läcker ut minimeras.

 

Sluttäckning

Sluttäckningen av deponin har utretts under många år och dialog har hållits med länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet. Nu kommer sluttäckningen av den första etappen att påbörjas. Anledningen till att sluttäckningen dröjt är att det inte får förekomma några sättningar. Mätningar visar att sättningarna nu är så små att sluttäckning kan genomföras. 

Ytan som ska sluttäckas är ca 9 ha och indelad i fyra etapper, se figur 1. Den första etappens storlek är ca 3,8 ha. I figur 1 visas även de övriga tre etapperna som kommer att genomföras med några års mellanrum.

Figur 1. Den aktuella sluttäckningsetappens utbredning (etapp 1, inom cerise streckad linje) och den ungefärliga indelningen för de andra tre etapperna.
 

Konstruktion

Under hösten 2007 genomfördes en grovterrassering av etapp 1 och delar av etapp 2 och den kommer att fungera som grund för sluttäckningen med några mindre justeringar.
I figur 2 visas en principskiss av den färdiga sluttäckningens uppbyggnad. I konstruktionen är tätskiktet viktigast och dess funktion är att se till att vatten och syre inte tränger ner till avfallet.

Figur 2. Översiktlig bild på sluttäckningens olika lager. Skyddsskiktet kommer ha en tjocklek på ca 1 m.

En viss gasbildning kan fortfarande ske där organiskt hushållsavfall tidigare har deponerats. Även om gasmängden är liten så kommer vi att anlägga ett dräneringsskikt under tätskiktet för att ventilera ut eventuell gas.

För att tätskiktet ska fungera optimalt behöver även ett dränerande skikt anläggas ovanför tätskiktet. Detta dräneringsskikt ska leda bort nederbördsvatten så att risken för att ett vattentryck byggs upp ovanpå tätskiktet undviks.

Över dräneringsskiktet kommer sedan ett skyddsskikt att anläggas. Syftet med skyddsskiktet är att skydda tätskiktet från frostpåverkan, rotpenetration, mekanisk påverkan m.m.

Det befintliga lakvattendiket som idag går runt deponin kommer att rensas och förses med dräneringsledning. Tätskiktet kommer att läggas över lakvattendiket och vatten som rinner av den sluttäckta deponin behandlas som vanligt ytvatten. Lakvattnet kommer även fortsättningsvis ledas till befintlig lakvattendamm. Från lakvattendammen pumpas sedan lakvattnet till det kommunala reningsverket.

 

Skötsel

Efter avslutad sluttäckning har Vimmerby kommun sedan skyldighet att under minst 30 år vidta åtgärder för underhåll, övervakning och den kontroll som behövs med hänsyn till människors hälsa och miljö. Under denna tid kommer området att skötas för att undvika att sly och träd etablerar sig.