Beskrivning av flerfacksmodellen

Uppdaterad: 2023-02-13 14:26:36

Hur fungerar flerfackskärl?

Det gröna abonnemanget i insamlingssystemet består av två stycken 370 liters sopkärl. Varje kärl har bredden 745 mm och djupet 860 mm dvs båda kärlen bredvid varandra behöver ett utrymme på ca 1,6 x 0,9 m. Höjden är 1 070 mm. Kärlen behöver inte stå framme hela tiden utan en eller båda kan t.ex. förvaras i garage när det inte är tömningsdag.

Båda kärlen har en mellanvägg samt en insats med två fack. Varje kärl har därmed fyra fack och dubbla kärl ger alltså möjlighet till sortering i åtta avfallstyper;

Kärl 1 (töms varannan vecka):

  • Matavfall - 118 liter
  • Brännbart restavfall - 162 liter
  • Färgade glasförpackningar - 30 liter
  • Tidningar - 60 liter

Kärl 2 (töms var fjärde vecka):

 

  • Pappersförpackningar - 140 liter
  • Plastförpackningar - 140 liter
  • Ofärgade glasförpackningar - 45 liter
  • Metallförpackningar - 45 liter

Förpackningar och tidningar läggs löst i respektive fack. Matavfall läggs i en papperspåse som t ex placeras under diskbänken. Påse och tillhörande påshållare delas ut till hushållen. Den fyllda papperspåsen läggs sedan i rätt fack i flerfackskärlet. Vanliga brännbara sopor som inte går att återvinna läggs som idag i en vanlig plastpåse och sedan i rätt fack i tunnan.

För tömning av flerfackskärlen används en så kallad flerfacksbil. Samtliga fyra fack i kärlet töms samtidigt och avfallet fördelas i bilens fyra fack. Du kan se en film till höger på denna sida som visar hur bl a tömningen går till. När bilen är full töms de fyra facken på olika omlastningsplatser och varje avfallsslag omhändertas sedan separat.

Hämtningsintervallet är var 14:e dag för det kärl som innehåller matavfall (Kärl 1). Det andra kärlet kommer att tömmas var fjärde vecka.

Alternativen

Gult abonnemang kommer att finnas och det passar dem som inte vill ha två tunnor på sin tomt. Man får då bara ett (1) flerfackskärl och sorterar där matavfall, tidningar, glas och brännbart restavfall som hämtas varannan vecka av kommunen. Övriga förpackningar får man själv transportera till en återvinningsstation eller återvinningscentral.

Mindre hushåll med en eller max två personer som vet att man bara har små mängder avfall kommer att kunna välja flerfackskärl som är mindre till volymen och tar upp mindre plats på tomten - Grönt eller Gult Miniabonnemang. De får då två flerfackskärl på vardera 240 liter. Tömningsfrekvens och antalet avfallstyper som hämtas är detsamma som för standardabonnemanget. De mindre kärlen har bredden 580 mm och djupet 780 mm. Höjden är densamma som på de större kärlen - 1 070 mm. Båda dessa kärl bredvid varandra behöver ett utrymme på ca 1,2 x 0,8 meter.

Till alla de ovanstående tjänsterna kommer man att kunna välja till en liten box för batterier och glödlampor som kan hängas ut på soptunnan i samband med hämtningstillfället.

Det sista alternativet är att behålla sin nuvarande soptunna - Rött abonnemang. Eftersom man då inte bidrar med att sortera ut sitt matavfall så får man räkna med att betala en relativt hög renhållningsavgift enligt den miljöstyrande taxa som kommer att tas fram. Man är ändå skyldig att sortera ut sina förpackningar och tidningar och transportera dem till en återvinningsstation eller återvinningscentral.