Tillämpningsbestämmelser

Uppdaterad: 2023-02-13 11:17:10

Tillämpningsbestämmelser för anslutning av ny elanläggning

Allmänt

Anslutningsavgiften utgår för varje ny leveranspunkt samt vid höjning av servissäkring för befintliga abonnemang.

Leveranspunkten är:

  • Anslutningsplint vid kundens servis säkring eller effektbrytare.

Elanläggningar före leveranspunkten ägs och underhålls av elnätägaren.
Leveranspunkt, servislednings läge och behövlig servissäkring bestäms i samråd mellan fastighetsägare eller kund, beställare och elnätägaren.

Avgiftsberäkning

För tillfällig leverans utgår anslutningsavgift som motsvarar hela kostnaden för behövligt nytt distributionsnät med servis samt för demonteringen minskat med värdet av returnerat materiel. För tillfälliga leveranser till byggarbetsplatser inom detaljplanelagt område debiteras avgifter enligt "Anslutningsavgifter".
För permanenta leveranser har anslutningsavgifterna standardiserats och bundits till servissäkringens storlek enligt "Anslutningsavgifter".

För abonnemang anslutna till en gemensam servis utgår anslutningsavgift efter säkring för den gemensamma servisen. Om elnätägaren lägger separata serviser till radhus, kedjehus e.d. debiteras anslutningsavgifter för varje leveranspunkt.

I anslutningsavgiften ingår hela servisledningen med förläggning och anslutning till leveranspunkten. Schakt, tomrör och återfyllnad fram till husgrund bekostas och ombesörjs av fastighetsägaren.

Ändring av servissäkring

Vid höjning av servissäkring debiteras ny anslutningsavgift motsvarande skillnaden mellan anslutningsavgifterna för den nya och gamla säkringen.

Åtgärder på servis

Orsakar eller begär kund eller fastighetsägare någon åtgärd på befintlig serviskabel, debiterar elnätägaren kostnaden för åtgärden.

Frånkoppling, återinkoppling

För servisledning, som frånkopplas på grund av att en leverans upphör för viss tid, betalar beställaren fortlöpande säkringsavgift. Eventuellt kan upplupna aktuella säkringsavgifter debiteras vid återinkoppling.

Elnätägaren tar ut självkostnaderna för återinkoppling. Denne kan begära besiktning av beställarens el-anläggningar före inkoppling.

Avgifterna enligt ovan får uppgå till belopp motsvarande högst ny anslutningsavgift för aktuell servissäkring.

Vid återinkoppling av abonnemang på gemensam servisledning utgår särskild avgift enligt "Anslutningsavgifter".

Betalning

Anslutningsavgift betalas normalt av fastighetsägaren. Anslutningsavgiften är knuten till fastighet, byggnad eller anläggning.

Elnätägaren har rätt att begära att anslutningsavgiften erläggs innan anslutning sker.
Erlagd anslutningsavgift eller del därav återbetalas ej.