Nätavgifter

Uppdaterad: 2024-03-08 13:08:31

Med anledning av ökade kostnader höjer vi våra nätavgifter från 2024-04-01.

Avgifter inom olika tariffer anges nedan. Alla avgifter är inkl. moms. Statens avgifter för elsäkerhet, nätövervakning och elberedskap ingår i den abonnemangsavgiften med tillsammans 68,31 kr/abonnemang.

Nätavgifterna inför 2024-04-01 höjs med i genomsnitt 2,5%.

Energiskatten är fr o m 2024-01-01 53,50 öre/kWh (42,80 öre/kWh exkl. moms.) För mer information om energiskatt på el se www.skatteverket.se.

Avgifter för elöverföring, öre/kWh, från 2024-04-01

Normaltariff  
All tid

40,6

Mellantariff  
All tid

24,6

Abonnemangsavgifter, kr/år, från 2024-04-01

  Normaltariff Mellantariff
Säkring
Ampere
   
16 (00)** 1 715 4 110
16 (01) 3 350 6 000
20 6 590 8 440
25 8 110 10 865
35 10 680 15 115
50   21 005
63   27 395
80   34 375
100   43 205
125   53 750
160   69 570
200   84 160

** I fastigheter med minst tre abonnemang skall ett av dessa tecknas i lägsta klass 01. Övriga abonnemang med mätarsäkring 16 Amp får i och med detta klass 00.

Avgifter för elöverföring, öre/kWh, från 2024-01-01

Normaltariff  
All tid

39,6

Mellantariff  
All tid

24,0

Abonnemangsavgifter, kr/år, från 2024-01-01

  Normaltariff Mellantariff
Säkring
Ampere
   
16 (00)** 1 670 4 010
16 (01) 3 265 5 850
20 6 425 8 230
25 7 910 10 600
35 10 415 14 745
50   20 490
63   26 725
80   33 535
100   42 150
125   52 435
160   67 870
200   82 105

Val av tariff
Lönsamhetsgränsen för Normaltariff och Mellantariff varierar beroende på huvudsäkring. För 16 A i en villa går den vid en årsförbrukning på 18 200 kWh. En gång om året går vi igenom våra kunders förbrukningar och ser till att alla ligger på den mest gynnsamma tariffen. Kontrollen görs utifrån den verkliga förbrukning på abonnemanget under senaste kalenderåret.

Säkringar
Mätarsäkringen bestämmer nivån på fasta avgiften. Säkringarna är färgmärkta enligt nedan.

Säkring Amp


16


20


25


35

Färg Grå Blå Gul Svart

Effektabonnemang
För kunder som behöver mer än 200 A huvudsäkring gäller avgifter enligt dokumenten till höger på denna sida.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

  • Abonnemangsavgift erläggs för varje mätpunkt och bestäms av passdelen, som begränsar mätarsäkringens storlek. Installatör får byta passdel först efter skriftligt medgivande från elnätsföretaget.
  • Elmätarna fjärravläses och varje faktura avser därför verklig förbrukning.
  • För konsumenter som använder el huvudsakligen för enskilt bruk gäller Allmänna avtalsvillkor NÄT 2012 K (rev). För näringsidkare gäller Allmänna avtalsvillkor NÄT 2012 N (rev).