Nätavgifter

Uppdaterad: 2022-04-04 11:49:21

Avgifter inom olika tariffer anges nedan. Alla avgifter är inkl. moms. Statens avgifter för elsäkerhet, nätövervakning och elberedskap ingår i den abonnemangsavgiften med tillsammans 68,31 kr/abonnemang.

Nätavgifterna inför 2022 höjs med i genomsnitt 11%..

Med anledning av att flera nätbolag motiverar sina höjda tariffer med hänvisning till ökade kostnader från Svenska kraftnät vill vi göra följande förtydligande.
Förtydligande om transmissionsnätstariffen 2022 | Svenska kraftnät (svk.se)

Energiskatten är fr o m 2022-01-01 45,00 öre/kWh (36,00 öre/kWh exkl. moms.) För mer information om energiskatt på el se www.skatteverket.se.

Avgifter för elöverföring, öre/kWh

Normaltariff  
All tid

30,0

Mellantariff  
All tid

18,0

Abonnemangsavgifter, kr/år 

  Normaltariff Mellantariff
Säkring
Ampere
   
16 (00)** 1 381 3 320
16 (01) 2 700 4 845
20 5 320 6 810
25 6 545 8 775
35 8 620 12 210
50   16 965
63   22 130
80   27 770
100   34 910
125   43 425
160   56 206
200   68 000

** I fastigheter med minst tre abonnemang skall ett av dessa tecknas i lägsta klass 01. Övriga abonnemang med mätarsäkring 16 Amp får i och med detta klass 00.

Val av tariff
Lönsamhetsgränsen för Normaltariff och Mellantariff varierar beroende på huvudsäkring. För 16 A i en villa går den vid en årsförbrukning på 18 200 kWh. I januari varje år går vi igenom våra kunders förbrukningar och ser till att alla ligger på den mest gynnsamma tariffen. Kontrollen görs utifrån den verkliga förbrukning på abonnemanget under senaste kalenderåret.

Säkringar
Mätarsäkringen bestämmer nivån på fasta avgiften. Säkringarna är färgmärkta enligt nedan.

Säkring Amp


16


20


25


35

Färg Grå Blå Gul Svart

Effektabonnemang
För kunder som behöver mer än 200 A huvudsäkring gäller avgifter enligt dokumenten till höger på denna sida.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

  • Abonnemangsavgift erläggs för varje mätpunkt och bestäms av passdelen, som begränsar mätarsäkringens storlek. Installatör får byta passdel först efter skriftligt medgivande från elnätsföretaget.
  • Elmätarna fjärravläses och varje faktura avser därför verklig förbrukning.
  • För konsumenter som använder el huvudsakligen för enskilt bruk gäller Allmänna avtalsvillkor NÄT 2012 K (rev). För näringsidkare gäller Allmänna avtalsvillkor NÄT 2012 N (rev).