Nätavgifter

Uppdaterad: 2022-06-14 15:25:23

Med anledning av ökade kostnader höjer vi våra nätavgifter från 2022-07-01.

Avgifter inom olika tariffer anges nedan. Alla avgifter är inkl. moms. Statens avgifter för elsäkerhet, nätövervakning och elberedskap ingår i den abonnemangsavgiften med tillsammans 68,31 kr/abonnemang.

Nätavgifterna inför 2022 höjs med i genomsnitt 9%.

Med anledning av att flera nätbolag motiverar sina höjda tariffer med hänvisning till ökade kostnader från Svenska kraftnät vill vi göra följande förtydligande.
Förtydligande om transmissionsnätstariffen 2022 | Svenska kraftnät (svk.se)

Energiskatten är fr o m 2022-01-01 45,00 öre/kWh (36,00 öre/kWh exkl. moms.) För mer information om energiskatt på el se www.skatteverket.se.

Avgifter för elöverföring, öre/kWh, från 2022-07-01

Normaltariff  
All tid

33,0

Mellantariff  
All tid

20,0

Abonnemangsavgifter, kr/år, från 2022-07-01

  Normaltariff Mellantariff
Säkring
Ampere
   
16 (00)** 1 505 3 620
16 (01) 2 945 5 280
20 5 800 7 425
25 7 135 9 565
35 9 400 13 310
50   18 495
63   24 125
80   30 270
100   38 050
125   47 330
160   61 265
200   74 120

** I fastigheter med minst tre abonnemang skall ett av dessa tecknas i lägsta klass 01. Övriga abonnemang med mätarsäkring 16 Amp får i och med detta klass 00.

Val av tariff
Lönsamhetsgränsen för Normaltariff och Mellantariff varierar beroende på huvudsäkring. För 16 A i en villa går den vid en årsförbrukning på 18 200 kWh. I januari varje år går vi igenom våra kunders förbrukningar och ser till att alla ligger på den mest gynnsamma tariffen. Kontrollen görs utifrån den verkliga förbrukning på abonnemanget under senaste kalenderåret.

Säkringar
Mätarsäkringen bestämmer nivån på fasta avgiften. Säkringarna är färgmärkta enligt nedan.

Säkring Amp


16


20


25


35

Färg Grå Blå Gul Svart

Effektabonnemang
För kunder som behöver mer än 200 A huvudsäkring gäller avgifter enligt dokumenten till höger på denna sida.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

  • Abonnemangsavgift erläggs för varje mätpunkt och bestäms av passdelen, som begränsar mätarsäkringens storlek. Installatör får byta passdel först efter skriftligt medgivande från elnätsföretaget.
  • Elmätarna fjärravläses och varje faktura avser därför verklig förbrukning.
  • För konsumenter som använder el huvudsakligen för enskilt bruk gäller Allmänna avtalsvillkor NÄT 2012 K (rev). För näringsidkare gäller Allmänna avtalsvillkor NÄT 2012 N (rev).