Personuppgifter

Uppdaterad: 2023-11-10 13:51:39

Nya regler kring behandling av personuppgifter

Från och med den 25 maj 2018 gäller den nya Dataskyddsförordningen. Den ersatte personuppgiftslagen (PuL) och ger de registrerade ett starkare skydd när det gäller hur personuppgifter får hanteras. Som kund hos Vimmerby Energi & Miljö AB och Vimmerby Energiförsäljning AB ska du känna dig trygg med att vi hanterar dina personuppgifter på ett lagligt och korrekt sätt. Det yttersta personuppgiftsansvaret har styrelsen för respektive bolag, men samtliga medarbetare har ett ansvar för att följa lagen när man i sina olika roller hanterar personuppgifter.

 

Insamling av personuppgifter

Personuppgifter kommer in till oss genom:

  • Kundens egen anmälan vid t.ex. vid anmälan om inflyttning
  • Fastighetsägares, mäklares eller avflyttandes information
  • Fastighetsregistret
  • Kunden tecknar avtal

 

Ändamål

Vi använder personuppgifter för att leverera och fakturera för tjänster. Vikten av säker identifiering är av största betydelse. Vi skickar olika former av information till våra kunder, t.ex. nyhetsbrev och information vid avbrott i leveranserna. Vi genomför marknadsföringskampanjer i syfte att utvärdera, utveckla och informera om tjänster och produkter. Vi upprättar statistik åt myndigheter och intresseföreningar.

 

Rättslig grund

Den rättsliga grunden för att samla in och behandla personuppgifter är för att fullgöra ett avtal eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade, innan ett avtal kan ingås.

 

Tillgång till personuppgifterna

Bara medarbetare som har behov av personuppgifterna i sitt arbete har tillgång till dessa, vilket sker bl. a genom behörighetsstyrning. Vi samarbetar med leverantörer och entreprenörer och i dessa fall tecknar vi biträdesavtal som reglerar hur personuppgifterna får hanteras.

 

Gallring

Vi sparar inte personuppgifter längre tid än nödvändigt. Fastställda gallringsrutiner säkerställer att vi tar bort uppgifter som inte längre behövs.

 

Våra kunders rättigheter

Som kund har du rätt till:

  • Information om behandlingen (ändamålet, vilka uppgifter, åtkomst, lagringstid)
  • Registerutdrag (vilka uppgifter vi har hos oss)
  • Rättning av felaktiga uppgifter
  • Radering av uppgifter i de fall det inte strider mot annan lagstiftning

Om du har frågor som rör ovanstående information är du välkommen att ta kontakt med vår kundtjänst på tel. 010-356 93 00 eller via e-post vimmerby.energi@vemab.se.