Miljö

Uppdaterad: 2016-08-26 16:32:29

Allmänt

Utsläpp av renat avloppsvatten från Vimmerby reningsverk sker i Stångån omedelbart nordväst om verket.
Resultat från tidigare recipientkontroller (fram till årsskiftet 04/05) visar att den biologiska statusen cirka 15 kilometer nedströms Vimmerby avloppsreningsverk varit normal för området.

Under 2005 blev Vimmerby kommun medlem i Motala Ströms vattenvårdsförbund. Det innebar bl.a. att några av de vattenanalyser som tidigare utförts av Vimmerby Vattenlaboratorium nu övertagits av Motala Ströms Vattenvårdsförbund. Med andra ord även den provpunkt som det refereras till ovan. De aktuella analysresultaten kommer att finnas redovisade i publikationer från Motala Ströms Vattenvårdsförbund.

Vattenanalyser görs fortlöpande i samtliga vattendrag som fungerar som recipienter i Vimmerby kommun efter ett av länsstyrelsen fastställt program. Resultatet finns redovisat i recipientsammanställningen. Revisionsarbetet med Stångåns kontrollprogram pågår.

Förslag till ändrat kontrollprogram har lagts och anpassningen till livsmedelsverkets kungörelse SLV FS 1993:35 sker kontinuerligt.

Det pågår också ett kontinuerligt arbete med att försöka reducera de obehagliga lukter som ibland förekommer i närmiljön kring Vimmerby reningsverk.

Våtmark

Visste du att du som markägare kan få ersättning för upp till 90% av kostnaderna om du anlägger en våtmark? Syftet med våtmarken ska vara att minska den mänskliga påverkan på vattendrag.
Andra vinster i sammanhanget kan vara:

  • Ökad biologisk mångfald
  • Ökad mängd jaktbart vilt
  • Rent estetiska värden
  • Bättre kvalitet på badvatten i sjöar

Dessutom ökar ju faktiskt värdet på den egna fastigheten så ta chansen och skicka in en anmälan till länsstyrelsen! Mer information finns på länken nedan.

Länk till Jordbruksverket