Miljö

Uppdaterad: 2024-03-15 12:13:34

Vatten/avlopp och laboratoriet

VA-verksamheten producerar kommunens dricksvatten och renar avloppsvattnet från kommunens hushåll och industrier. Vimmerby avloppsreningsverk tar även emot lakvatten från gamla deponin.


Avloppsreningsverk

Under de närmsta åren kommer både förbehandlingen för industriavloppsvatten samt den kommunala delen av reningsverket att byggas om.  

I Vimmerby reningsverk har vi renat 1 600 000 kubikmeter vatten under 2020. Reningskraven som tillståndet och EU:s avloppsdirektiv ställer uppfylls. 

Reningsgraden (% av de inkommande föroreningarna som renas i verket) för de olika parametrarna är :
 
”Syreförbrukande organiskt material”  BOD7: 99,3 %.  
Fosfor Ptot: 98,4 % 
Kväve Ntot: 45 % , 93,4 % om man räknar in den naturliga retention i vattendragen.


Tack vare att slammet från reningsverket återförs till jordbruket som växtnäring har 14 ton fosfor och 18 ton kväve kommit till nytta i kretsloppet. Tillgodoräknad energibesparing tack vare att det återförda slammet används istället för konstgödsel görs också en koldioxidbesparing på drygt 47 000 kg CO2. Det är hårda regler på vilka halter av metaller mm slammet får innehålla för att få spridas på åkermark. Vimmerbys slam klarar alla dessa regler med god marginal!  

Vi kan stolt berätta att vi, för detta arbete, har fått en utmärkelse. Vi har under år 2023 återfört 1 796 ton slam till lantbruket och genom detta bidragit till följande miljövinster:

Återföring av 14 572 kg fosfor
Återföring av 18 784 kg kväve
9,3 kubikmeter tillgodoräknad energibesparing (oljeekvivalent)
47 288 kg tillgodoräknad koldioxidbesparing

vattnets kretslopp

Vattnets kretslopp. Illustration från Svenskt Vatten. 


Vattenproduktion

Under 2021 producerades 1,5 miljoner m3 i kommunens 12 vattenverk.


Laboratorium

Labbet har en viktig roll i VA-verksamheten då de analyserar vattenprover och bidrar till att förebygga att riktvärden för vattnet överskrids. Labbet jobbar även med andra analyser internt samt externt åt industrier, Miljö- och byggnadsförvaltningen och privatpersoner. Verksamheten är ackrediterat för 22 st analyser och ackrediterade för provtagning av drickvatten och badvatten, grundvatten, sjöar och älvar o vattendrag.

 

Miljömålen 

Miljömålen för 2021 är klara och har resulterat i följande:
 
Övergripande mål att minska vattenförbrukningen och då främst vatten som går till spillo och ingen nytta.
 
Delmål 1
Vi skall minska den interna vattenförbrukningen med 20 % genom att öka användningen av tekniskt vatten.
Kommentar: Under 2020 använde vi 49 000 m3 dricksvatten (Vimmerby ARV). 2021 skall vi ligga på 39 200 m3 i årsförbrukning eller under.
 
Resultat 2021:.
Mål uppfyllt! Interna dricksvattenförbrukningen på Vimmerby ARV har minskat till 29 785 m3
 
Delmål 2
Hjälpa kunder minska sin vattenförbrukning genom att identifiera läckor/problem.
Vilket innebär att vi ska sätta upp 1000 st vattenmätare med rapporteringsfunktion, samla in data och kontakta 100% av de kunder där vi misstänker att läckor/problem finns. Insamling av data sker 1 gång i månaden. 
 
Resultat 2021:
1215 intelligenta vattenmätare satta. Datainsamling sker timvis!
100 % av kunderna kontaktade, en hel del läckande toalettstolar mm har hittats och åtgärdats.