Miljö

Uppdaterad: 2021-10-05 10:47:34

Allmänt

Utsläpp av renat avloppsvatten från Vimmerby reningsverk sker i Stångån omedelbart nordväst om verket.
Resultat från tidigare recipientkontroller (fram till årsskiftet 04/05) visar att den biologiska statusen cirka 15 kilometer nedströms Vimmerby avloppsreningsverk varit normal för området.

Vimmerby kommun har varit medlem i Motala Ströms vattenvårdsförbund sedan 2005. Det innebar bl.a. att några av de vattenanalyser som tidigare utförts av Vimmerby Vattenlaboratorium nu övertagits av Motala Ströms Vattenvårdsförbund. Med andra ord även den provpunkt som det refereras till ovan. De aktuella analysresultaten kommer att finnas redovisade i publikationer från Motala Ströms Vattenvårdsförbund.

Vattenanalyser görs fortlöpande i samtliga vattendrag som fungerar som recipienter i Vimmerby kommun efter ett av länsstyrelsen fastställt program. Resultatet finns redovisat i recipientsammanställningen. Revisionsarbetet med Stångåns kontrollprogram pågår.

Förslag till ändrat kontrollprogram har lagts och anpassningen till livsmedelsverkets kungörelse SLV FS 1993:35 sker kontinuerligt.

Det pågår också ett kontinuerligt arbete med att försöka reducera de obehagliga lukter som ibland förekommer i närmiljön kring Vimmerby reningsverk.

Våtmark

Visste du att du som markägare kan få ersättning för upp till 90% av kostnaderna om du anlägger en våtmark? Syftet med våtmarken ska vara att minska den mänskliga påverkan på vattendrag.
Andra vinster i sammanhanget kan vara:

  • Ökad biologisk mångfald
  • Ökad mängd jaktbart vilt
  • Rent estetiska värden
  • Bättre kvalitet på badvatten i sjöar

Dessutom ökar ju faktiskt värdet på den egna fastigheten så ta chansen och skicka in en anmälan till länsstyrelsen! Mer information finns på länken nedan.

Länk till Jordbruksverket

 

Vatten/avlopp och laboratoriet

VA-verksamheten producerar kommunens dricksvatten och renar avloppsvattnet från kommunens hushåll och industrier. Vimmerby avloppsreningsverk tar även emot lakvatten från gamla deponin.


Avloppsreningsverk

Under de närmsta åren kommer både förbehandlingen för industriavloppsvatten samt den kommunala delen av reningsverket att byggs om.  
Under 2017 renades 1 379 487 kubikmeter avloppsvatten som sedan släpptes ut i Stångån. Det motsvarar cirka 3 779 m3 som kommer in till reningsverket varje dag.

Tack vare att slammet från reningsverket återförs till jordbruket som växtnäring har 18 ton fosfor och 32 ton kväve kommit till nytta i kretsloppet. Tillgodoräknad energibesparing tack vare att det återförda slammet används istället för konstgödsel görs också en koldioxidbesparing på 69 000 kg CO2. Det är hårda regler på vilka halter av metaller mm slammet får innehålla för att få spridas på åkermark. Vimmerbys slam klarar alla dessa regler med god marginal!  

Vi kan stolt berätta att vi, för detta arbete, nu fått en utmärkelse. Vi har under år 2020 återfört 3052 ton slam till lantbruket och genom detta bidragit till följande miljövinster:

Återföring av 18 008 kg fosfor
Återföring av 32 391 kg kväve
13,2 kubikmeter tillgogoräknad energibesparing (oljeekvivalent)
69 225 kg tillgogoräknad koldioxidbesparing

vattnets kretslopp

Vattnets kretslopp. Illustration från Svenskt Vatten. 


Vattenproduktion

Under 2017 producerades 1 624 351 m3 i kommunens 13 vattenverk.


Laboratorium

Labbet har en viktig roll i VA-verksamheten då de analyserar vattenprover och bidrar till att överskridna rikvärden för vattnet förebyggs. Labbet jobbar även med andra analyser internt samt externt åt industrier, Miljö- och byggnadsförvaltningen och privatpersoner. Verksamheten är ackrediterat för 22 st analyser och ackrediterade för provtagning av drickvatten och badvatten, grundvatten, sjöar och älvar o vattendrag.