Avloppsrening

Uppdaterad: 2019-11-13 11:25:26

Vimmerby reningsverk består av en industriell och en traditionell kommunal del.

I den industriella delen förbehandlas Arlas och Åbros industriavloppsvatten. Denna förbehandling bygger på en anaerob (syrefri) teknik där nedbrytningen sker under bildning av biogas. När sen industriavloppsvattnet genomgått detta förbehandlingsskede pumpas det in i det traditionella kommunala verket och där blandas det med avloppsvatten från hushåll och andra industrier i Vimmerby kommun.

I den traditionella kommunala reningsprocessen ingår:

  • Grovavskiljning
  • Förfällning
  • Biologisk nedbrytning; biobädd och ”aktivt slam”
  • Kemisk efterfällning
  • Slutfiltrering

Vimmerby Energi & Miljö AB´s VA-verksamhet omfattar även reningsanläggningarna i Södra Vi och Storebro; med biologiskt aktiva slamsteg och kemisk efterfällning.

Reningsanläggningar med slutbehandling av avloppsvattnet i markbäddar eller infiltrationsanläggningar finns i Toverum, Vrångfall, Djursdala, Rumskulla, Tuna och Pelarne.

Avloppsreningen i  Gullringen kommer att avsevärt förbättras då ortens nya reningsverk tas i drift. Då får anläggningen i Gullringen en process med rening av fosfor - bättre renshantering - och en lokal slamhantering.

Luktproblemen vid reningsverket i Vimmerby (uppdaterat senast 2017-02-21)

Den 1 januari 2010 tog Vimmerby Energi & Miljö AB över ansvaret för avloppsreningen i Vimmerby kommun. Allt sedan dess har vi aktivt jobbat med att minska lukten från reningsverket. Det är en svår uppgift givet de förutsättningar vi har, men vi är övertygade om att vi på sikt kommer att lyckas. Som affärsdrivande företag har vi ett annat insitament än vad kommunen haft när det drivits i förvaltningsform.

Nedan kan du se exempel på åtgärder som vidtagits (klicka här för en skiss över reningsverket):

Åtgärd Resultat
All frånluft från förbehandlingen leds till barkfilter. Ingen märkbar förbättring
Justering av delflöden. Ibland är det bättre ibland sämre
Börjat dosera enzymer, för att bryta ner proteiner mm. Projektering av separat behandling av frånluft från hydrolysen genom kolfilter (den starkaste ”odören” kommer därifrån) Ingen märkbar effekt av enzym tillsättning, doseringen avbruten.
Påsar med blanketter och kuvert delas ut till boende i området. De har chansen att fylla i hur de upplever lukten på en skala från 0-5. Resultatet sammanställs. Målet är att kunna koppla variationen i luktproblemen till olika driftförhållanden på reningsverket. Få resultat från boende kom in.
Idrifttagning av kolfilter för separatbehandling av frånluft från Hydrolys. Ventilationsluften efter kolfilter luktar ingenting!
Dosering av "Nutriox" för nedbrytning av svavelväte efter reaktor. Förbättrad arbetsmiljö då svavelvätereduktionen förbättrats.
Extra kemikalier tillsätts i sedimenteringsbassängen för att öka sedimenteringen. Erfarenheter visar att då bildas det, förutom bottenslam, också mycket toppslam. Toppslammet kan då avskiljas med slamsugning. Detta görs inledningsvis måndag, onsdag och fredag. Toppslammet töms i rötkammaren. Försök pågår enligt detta arbetssätt. Vi ser redan nu att reduktionen av fosfor förbättrats väsentligt.
Under hösten har vi installerat täckande lock och ventilation på pumpgrop och pumpstation samt slamförtjockare. Ventilationsluften kommer att renas med aktiv kolfilter. Kostnad ca 500 tkr. Mätningar har visat att utsläppta svavelvätehalter har minskat väsentligt.

2012-12-21 började vi tillsätta BioAmp (bakterier) för att öka reduktionen av slavelvätebildande mikroorganinsmer. Nutriox dosering avstängd.

 

Hösten 2013: Efter ytterligare utvärdering har vi fyrdubblat doseringen av BioAmp i reaktorn.

Mätningar har visat att svavelvätehalterna före kolfilter och i lokaler har minskat väsentligt.

En skorsten är nu monterad vid de mest intensiva luktkällorna. Meningen med skorstenen är att späda illaluktande luft och sprida den på ett bättre sätt när det är vindstilla. Skorstenen togs i drift 2013-05-27.

 

Våren 2014: Simulering av luktspridning har gjorts med hjälp av en konsult. Med anledning av resultatet har vi beslutat att motera en 60 m hög skorsten och ytterligare reningsutrustning.

Vi kan konstatera att skorstenen har effekt. Lukten sprids och när boende långt från reningsverket kännar av lukten, får vi mindre reaktioner från närboende.

Analyser har visat att en betydande luktkälla är slamhanteringen. Slammet på slamplattorna vid Reningsverket är sedan 2013-09-23 täckta med presenningar. Styrelsen tog 2013-09-24 ett investeringsbeslut om en containerlösning för slamhanteringen. Containerlösningen innebär att inget slam förvaras eller hanteras ute i det fria.

 

2014-01-29: Beslutet om containerlösningen upphävdes och istället togs beslut om att sätta ett tält över slamplattan och föra frånluften genom barkfiltret. Vi konstaterade att detta är en bättre teknisk lösning och dessutom är kostnaden lägre.

 
Maj -14: Tältet över slamplattorna är monterat, fläktar håller undertryck och luften leds genom ett barkfilter.  
Juni -14: Skorstenen som tar luften från de mest intensiva luktkällorna är monterad.  
Sep -14: Beslut om att reparera den reaktortank som skadades i samband med åskovädret i slutet av juni. Reaktortanken beräknas vara i full drift i februari -15.  
Nov -14: Arbetet med reparation av reaktortanken är påbörjat.  
Mar -15: Reaktortanken är reparerad.  
Mar -15: Hydrolystanken har konstaterats skadad av korrossion och är ur drift.   
Mar -15: Hyrdolystanken är tömd och inspekterad. Plåtar i toppen är skadade, men vi kommer att åter ta den i drift med en lägre nivå. I och med detta och att reaktortanken är reparerad kan förbehandlingen återgå till normal funktion - samma läge som vi hade innan åsknedslaget i juni -14. Även skorstenen kommer nu att kopplas in igen. Full effekt på förbehandlingen blir det först när bakterietillväxten i reaktortanken är fullständig efter ca två månader.  
2016: Järnkloridlösning till försedimentering och eftersedimentering (förbehandlingsanläggningen).  
2016: BioAmp-doseringen avstängd.  

 

I skrivande stund, februari 2017, finns inte några ytterligare åtgärder planerade. En förnyad luktutredning från vår konsult visar en luktreduktion om ca 99 % jämfört med motsvarande luktutredning under 2013.