Priser och villkor

Uppdaterad: 2019-12-03 16:49:13

Priser, oförändrade inför 2020 (inkl. moms) - Närvärme

Villor

Fast avgift, kr/år 4 450
Energiavgift, kr/MWh 790


Tillverkande industri *

Fast avgift, kr/år 4 450
Energiavgift, kr/MWh 800


Övriga fastigheter *

Fast avgift, kr/år 4 100
Energiavgift, kr/MWh 850

Flödesavgift/rabatt (gäller ej villor)
Det är viktigt att din värmeväxlare släpper tillbaka så kallt vatten som möjligt till vårt nät. På det viset minskar du flödesavgiften och kan till och med få en rabatt. En genomsnittlig returtemperatur är ca 45-50 grader, men de duktigaste kunderna kommer ner till 20 grader. Ta kontakt med en VVS-installatör om du behöver hjälp att justera värmeväxlaren.

Flödesavgiften/rabatten beräknas enligt följande:
(Q/W-värde - referensvärde) x förbrukning i MWh x 1,25 kr

Q/W-värde = kbm vattenflöde delat med förbrukningen i MWh.
Referensvärde = 20 kbm/MWh.

* Effekttaxa

Den tidigare aviserade effekttaxan är skjuten på framtiden. När detta åter blir aktuellt kommer vi att i god tid informera om förutsättningarna.

Kostnadsexempel för olika kundkategorier

Villor

Årlig förbrukning i MWh Total kostnad per år Varav under året fast del Varav under året rörlig del
15 MWh 16 300 kr 4 450 kr 11 850 kr
20 MWh 20 250 kr 4 450 kr 15 800 kr
30 MWh 28 150 kr 4 450 kr 23 700 kr
40 MWh 36 050 kr 4 450 kr 31 600 kr


Tillverkande industri

Årlig förbrukning i MWh Total kostnad per år Varav under året fast del Varav under året rörlig del
80 MWh 68 450 kr 4 450 kr 64 000 kr
193 MWh 158 850 kr 4 450 kr 154 400 kr
500 MWh 404 450 kr 4 450 kr 400 000 kr
1 000 MWh 804 450 kr 4 450 kr 800 000 kr


Övriga - flerbostadshus, lokaler, samfälligheter

Årlig förbrukning i MWh Total kostnad per år Varav under året fast del Varav under året rörlig del
80 MWh 72 100 kr 4 100 kr 68 000 kr
193 MWh 168 150 kr 4 100 kr 164 050 kr
500 MWh 429 100 kr 4 100 kr 425 000 kr
1 000 MWh 854 100 kr 4 100 kr 850 000 kr


Faktureringsrutiner

Faktureringen sker varje månad under hela året. Värmemätarna fjärravläses vid varje månadsskifte och fakturorna avser därför normalt den verkliga energiförbrukningen.

Allmänna bestämmelser

"Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme som kan användas för enskilt bruk" är en träffad överenskommelse mellan Svensk Fjärrvärme och Konsumentverket och tillämpas av oss.

"Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme som kan användas för näringsverksamhet" är en träffad överenskommelse mellan Svensk Fjärrvärme och Fastighetsägarna Sverige, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen samt SABO och tillämpas också av oss.

Du hittar villkoren till höger på denna sida.