Planerade och pågående arbeten

Uppdaterad: 2023-06-01 11:58:15

Vi arbetar ständigt med att underhålla och förbättra våra ledningar. Här nedan kan ni se våra planerade arbeten för den närmaste tiden. 

2308: Förnyelse av infrastruktur i Tuna

Vi kommer under början av augusti månad påbörja schaktarbete i Tuna. Spillvattenledningen från Lillgatan till Dalsgatan/Bastugatan skall förnyas och kommer att maskin schaktas.

Information har gått ut till de be som berörs.

2308: Ombyggnation spillvatten-servis i Tuna

Vi bygger om spillvatten-servis i Tuna vilket beräknas ta några dagar. 

2307: Förlägga och bygga om dike på Snokebovägen

Vi har ett släpande jobb kvar på Snokebovägen sedan omläggningen förra året. Vi ska förlägga och bygga om diket mellan gatan och GC vägen till ett dräneringsdike. Det arbetet beräknas ta någon vecka med start i juli. 

2303: Inventering av skador efter vintern

Under slutet av mars/början av april inventerar vi skador efter vintern som skett i samband med snöröjning. Det kan fattas gatugods som påkörda vattenventiler, bortknuffade brunnslock etc som vi då kommer åtgärda. 

2303: Servisventilbyten

Så fort tjälen går ur backen helt kommer vi påbörja servisventilbyten på vatten in till fastigheter för att kunna fortlöpa med mätarbyten och ge våra kunder fullt tryck i ledningarna igen. De går sönder och åldras även om de inte används.

Arbetat kommer fortlöpa under hela våren med start i Vimmerby, sedan kransorterna. 

230227: Arbete på Verkstadsgatan

Vi påbörjar arbete på Verkstadsgatan i Vimmerby där vi kommer byta ut dricksvatten-, spillvatten- och dagvattenledningar. Det kommer även bytas el till fastighetsgräns, gatubelysning och kabelskåp kommer förnyas. Även fiber kommer att samförläggas i detta arbete. 

Start på Östra Tullportsgatan och sedan österut på gatan till Gästgivaregatan fram till Smedjegatan, Jutegränd kommer bytas fram till Traktorsgränd. Arbetet beräknas fortgå till juni månad. 

Vi har under arbetet stött på berg och kommer behöva spränga för att få rätt fall på ledningar. Vår entreprenör, som utför borrning och sprängning av berget, kommer att besiktiga fastigheter i området samt mäta vibrationer som kan uppstå. De berörda fastigheterna blir kontaktade av besiktningsman och informerade om tidpunkt för besiktning och utförande. 

2302: Vattenmätarbyten i Vimmerby

Just nu pågår vattenmätarbyten i Vimmerby tätort. Dessa mätarbyten kommer pågå under hela 2023. Ni som är aktuella för byte av vattenmätare blir kontaktad av vår personal i förväg.