Planerade och pågående arbeten

Uppdaterad: 2023-02-07 13:35:23

Vi arbetar ständigt med att underhålla och förbättra våra ledningar. Här nedan kan ni se våra planerade arbeten för den närmaste tiden. 

230207: Anslutning av spillvatten i Locknevi

I Locknevi påbörjar vi idag schakt med att ansluta norra delen på spillvatten. Det är tre fastigheter som ska anslutas genom LTA-stationer. Dricksvatten ska läggas om och vår förhoppning är att vara färdiga under maj månad. 

230131: Spillvattenanläggning i Pelarne

Arbeten med att få till en fungerande spillvattenanläggning i Pelarne fortlöper och vi kommer utföra utredningar där och till viss del mindre schakt-insatser. Arbetet fortlöper under hela våren. 

230130: Ombyggnation av spillvatten-servis i Tuna

Vi bygger om spillvatten-servis i Tuna vilket beräknas ta några dagar. 

230127: Inmätningar av Rönnbärsgatan

Vi påbörjar inmätningar av Rönnbärsgatan från Rusta till nybyggnationen Vimarhem (Uven) som ska ligga till grund för projektering av det kommande arbetet. 

230124: Inmätningar av Verkstadsgatan

Vi påbörjar inmätningar av Verkstadsgatan som ska ligga till grund för kommande projektering och arbete. Projektet beräknas starta i mars. 

230124: Servisventilbyten i Vimmerby

Vi påbörjar servisventilbyten i Vimmerby för att kunna fortlöpa med mätarbyten och ge våra kunder fullt tryck i ledningarna igen. Arbetat är beräknat att pågå i några månader. 

2301: Förbindelsepunkter till Uven

Till Vimarhems byggnation av Uven bygger vi fram förbindelsepunkter och förnyar 150 meter på äldre ledningsnät i samband med grävningen. Start i februari 2023. 

221205-230331: Omläggning och förnyelse av VA-ledningar Vimmerby Allén

Vemab arbetar kontinuerligt med att förnya och förbättra infrastrukturen för att kunna leverera friskt dricksvatten och ta om hand spillvatten.

Under december till mars kommer vi att bygga om ledningsnätet i berört område (se karta nedan).

Under arbetets gång är det ingen fara att använda vatten eller avloppsledningar.  Det man bör tänka på är som alltid att spola dricksvatten om det är missfärgat eller innehåller mycket luft. 

Vi har byggt en ny in och utfart till Blomgatan i nordlig riktning ut på Lundgatan där trafik kan köra då schaktarbetet fortlöper. 

Vi kommer att påbörja schakt av Blomgatan södra i första hand och succesivt arbeta oss norr ut på gatan. Samtidigt påbörjas schakt av GC väg bakom Västgården väster ut. 

I det sista skedet skall vi försöka att knyta ihop Blomgatan med Rondellen Lundgatan/Vimmerby Allén. Denna etapp startar 8/2

2211: Vattenmätarbyten i Vimmerby

Just nu pågår vattenmätarbyten i Vimmerby tätort. Dessa mätarbyten kommer pågå resten av 2022 och en bit in på 2023. Ni som är aktuella för byte av vattenmätare blir kontaktad av vår personal i förväg. 

2205: VA-projekt i Frödinge

Projekt för nyanläggning av dricksvattenledning och utbyte av spillvattenledning har startat i Frödinge. Sprängning förekommer i området.

Just nu är det uppehåll i projektet, arbetet återupptas under vår 2023.