Vimmerby Energi & Miljö AB

2021-01-19

Miljöredovisning 2020

Visste ni att slam från reningsverket, som blir över från det renade vattnet, innehåller en massa näring och kan därför användas som gödsel i lantbruket. Det vill säga återföring av näringsämnen till där de kom ifrån istället för att exempelvis täcka en deponi med slam vilket ju inte bildar något kretslopp. Det är hårda regler på vilka halter av metaller mm slammet får innehålla för att få spridas på åkermark. Vimmerbys slam klarar alla dessa regler med god marginal!  

Vi kan stolt berätta att vi, för detta arbete, nu fått en utmärkelse. Vi har under år 2020 återfört 3052 ton slam till lantbruket och genom detta bidragit till följande miljövinster:

Återföring av 18 008 kg fosfor
Återföring av 32 391 kg kväve
13,2 kubikmeter tillgogoräknad energibesparing (oljeekvivalent)
69 225 kg tillgogoräknad koldioxidbesparing

Vattnets kretslopp. Illustration från Svenskt Vatten. 

 

Miljöredovisning 2020