Vimmerby Energi & Miljö AB

2017-11-14

Kungörelse

2017-11-14

Vimmerby Energi & Miljö AB (VEMAB) ansöker hos Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Kalmar län om tillstånd enligt miljöbalken till fortsatt och utökad verksamhet på fastigheten Vimmerby 3:254, Vimmerby kommun.

​Ansökan avser tillstånd för avloppsreningsverk för 150 000 personekvivalenter. Verksamheten ger bl.a. upphov till utsläpp av näringsämnen. En miljökonsekvensbeskrivning har upprättats och tillhör ärendet. Handlingarna i ärendet finns tillgängliga hos Miljö- och byggnadsförvaltningen, Stadshuset, Stångågatan 28 i Vimmerby samt vid Länsstyrelsens miljöenhet, Regeringsgatan 1 i Kalmar. Den som vill yttra sig i ärendet ska göra detta skriftligt till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Kalmar Län, 391 86  KALMAR, eller via mail till kalmar@lansstyrelsen.se senast 4 december 2017. (Var god ange ärendets diarienummer 551-2917-17).

Mer information kring projektet hittar du i pdf:en på denna sida.