Biogas

Uppdaterad: 2021-10-05 10:47:34

Avloppet som tas emot i reningsverket i Vimmerby genererar stora mängder biogas. Avloppet kommer från hushållen i Vimmerby och Frödinge men även från livsmedelsindustrin, bl a Arla Foods AB och AB Åbro Bryggeri. Sedan många år tillbaka gör vi fjärrvärme av gasen i värmeverket Södra Näs. Biogasen stod för 4,1 % av fjärrvärmeproduktionen under 2014.

Vimmerby Energi & Miljö AB, Vimmerby kommun, Arla Foods AB och AB Åbro Bryggeri har gemensamt belsutat att undersöka möjligheterna att ytterligare minska den miljöpåverkan som uppstår av våra verksamheter. För att skaffa kundskap och underlag för att utveckla biogasverksmheten har vi tagit extern hjälp av konsulten WSP Samhällsbyggnad.

Ännu är inga beslut tagna med anledning av rapporten.

Sammanfattning

Rapporten visar att tillgången på substrat för rötning i Vimmerbyområdet är god. Framförallt är tillgången god på rötbart avfall från industrier samt på gödsel från djurgårdarna i Vimmerbys omnejd. Angående substratet matavfall så kommer man inte upp i behövlig volym för att motivera investering i system för biogasproduktion från matavfall. 

Marknadssituationen i Vimmerbyområdet är relativt god och påvisar hög potential. Potentialen och marknadsvärdet är högst för avsättningsalternativet fordonsgas.

Marknaden för biogödsel i Vimmerbyområdet är mindre god på grund av ett stort antal djurgårdar. Detta betyder att 25-30 % av den producerade biogödseln måste spridas utanför Vimmerbys närområde vilket medför att kostnaderna för transport av biogödseln ökar.

Idag produceras 6 GWh biogas per år vid Vimmerby avloppsreningsverk (ARV). En optimering av befintlig biogasanläggning skulle ge drygt 14 GWh per år. Om en ny biogasanläggning byggs för att ta in även substrat från lantbruket bedöms den ge ca. 22 GWh biogas inkl. befintlig produktion i ARV. Om man endast ser till förändrade kostnader och intäkter för den optimerade anläggningen bär sig avsättningsalternativen Industriell värmeproduktion (gas till Åbro) och fordonsgasproduktion ekonomiskt. En helt ny anläggning som avsätter biogasen som fordonsgas är inte ekonomiskt försvarbar.

Slutrapport_Delrapport 1_Optimering av biogasproduktion i Vimmerby.PDF

Bilaga 1. Flödesschema befintlig anläggning.pdf

Bilaga 2. Substrat och produktionsvolymer.pdf

Bilaga 3. Deltagarlista lantbruksträff.pdf

Bilaga 4 Biogödselvärdering av Biototal.pdf

Bilaga 5a. Flödesschema optimerad anläggning, produktion av intern kraftvärme.pdf

Bilaga 5b. Flödesschema optimerad anläggning, försäljning av rågas till Åbro.pdf

Bilaga 5c. Flödesschema optimerad anläggning, biogas som fordonsgas.pdf

Bilaga 6. Layoutskiss optimerad anläggning.pdf

Bilaga 7. Skiss över mottagningssystem för nytt substrat.pdf

 

slutrapport_delrapport 2 _Produktion av fordonsgas i Vimmerby.pdf

Bilaga 1 Kompletterande substratinventering Krönsmon.pdf

Bilaga 2 Underlag massbalanser.pdf

Bilaga 3. Deltagarlista lantbruksträff.pdf