Aktuella energifrågor

Uppdaterad: 2024-06-03 13:03:46

 

2023-05-12

Viktig information till elnätsföretag om inrapportering för elstöd till företag

Elnätsföretagens roll i denna process är att förse Skatteverket med uppgifter om vem som får företräda nätföretaget i inrapporteringen och med information så att myndigheten kan fatta beslut om elstöden. Denna vecka skickar Skatteverket därför ett brev till alla elnätsföretag som har uttagspunkter i elområde 3 och 4. Brevet innehåller viktig information om att nätföretag snarast behöver anmäla ett ombud som kan lämna uppgifter om uttagspunkter. 

Lär mer här om inrapportering här.


2023-02-20

Regeringen presenterar nya detaljer om elstödet till företag

Regeringskansliet skickar i dag ut två förslag på remiss som reglerar utformning av elstöd till företag och ger Skatteverket förutsättningar att administrera och betala ut stödet. Läs mer om regeringens förslag här. 

Information om detta finns även på Skatteverkets hemsida. 


2023-02-02

Energimarknadsinspektionen har godkänt elstöd till privatpersoner i hela landet

Den 30 januari lämnade Svenska kraftnät in en ansökan till Ei, om att få använda maximalt 10 miljarder kronor för att finansiera ett elstöd för privatpersoner i hela landet under november och december 2022. Ei har nu godkänt förslaget om elstöd.
Förslaget innebär ersättning för 80 procent av den uppmätta elförbrukningen. Elstödet gäller privatpersoner som hade ett eget elnätsavtal den 31 december 2022 för den uttagspunkt där el förbrukades under november-december 2022.
Regeringen ska nu ta fram en förordning och besluta vilken myndighet som ska betala ut elstödet. Svenska kraftnät kan i dagsläget inte svara på frågor om när förordningen träder i kraft eller när stödet kommer att betalas ut.


2023-02-02

Information om elstöd för november och december

Här hittar ni information från Svenska Kraftnät om elstöd för november och december 2022


2023-01-31

Information från Försäkringskassan om utbetalning av elstöd

Här finns information från försäkringskassan om utbetalning av elstöd. 


2023-01-25

Elstöd betalas ut enligt plan

Försäkringskassan kommer kunna betala ut elstödet som planerat. Utbetalningarna inleds hos Försäkringskassan den 20 februari och några bankdagar senare börjar pengarna landa på elkundernas konton.

För att utbetalningen ska bli så snabb och smidig som möjligt bör den enskilde anmäla sitt bankkonto till Swedbanks kontoregister senast den 13 februari. Även Swedbanks kunder bör kontrollera att de har ett konto i kontoregistret. Anmälan görs här. 

Det är möjligt att anmäla sitt konto även efter den 13 februari för att snabba på processenen, men då kan utbetalningen dröja ytterligare några dagar. Den som inte anmäler ett konto till Swedbanks system behöver inte vara orolig. Om det inte finns något konto hos Swedbank, ser vi om det finns ett bankkonto registrerat hos oss på Försäkringskassan eller hos Pensionsmyndigheten och betalar elstödet dit. Om vi fortfarande inte hittar något konto skickar vi en utbetalningsavi. Det är kostnadsfritt att lösa in avin online, alternativt löser man in den hos ett ombud mot en avgift.

Det är viktigt att känna till att varken Försäkringskassan eller banken kommer att kontakta kunder och be dem lämna kontouppgifter eller logga in någonstans. Den som blir kontaktad av en främmande person är utsatt för ett bedrägeriförsök. Sådana kontakter bör avslutas direkt.

Källa: Försäkringskassans hemsida


2023-01-24

Utbetalning av elstöd

Försäkringskassan fick den 22 december 2022 ett uppdrag av regeringen att betala ut stöd till elkonsumenter i Sverige. Informationen på den här sidan uppdateras kontinuerligt.
Utbetalningarna kommer att ske successivt och ambitionen är att börja betala ut innan februari månads utgång. Utbetalningarna kommer ske till privatpersoner i elområde 3 och 4. Ditt elnätsbolag kan ge dig uppgifter om din elförbrukning.

Svenska kraftnät har en modell där du själv kan räkna ut ditt elstöd.
Du ska inte lämna kontouppgifter till Försäkringskassan inför utbetalningen. Hur utbetalningen kommer hanteras utreds just nu.
Mer information om och beräkning av elstödet, finns på Svenska kraftnäts webbplats.

Varning inför utbetalningen

Varken Försäkringskassan, banken, Svenska kraftnät eller någon annan kommer att kontakta dig för att be dig logga in någonstans eller lämna ut personliga koder, i samband med utbetalningen av elstöd. Om någon kontaktar dig på det sättet kan det handla om ett bedrägeriförsök. Avsluta därför sådana kontakter direkt.


2023-01-12

Elstöd för företag godkänns

Elstödet till företag godkänns av Energimarknadsinspektionen. Enligt myndigheten är det en rimlig modell som hjälper de företag som drabbats hårt av höga elpriser – och kan betalas ut snabbt.
Landets norra delar blir utan stöd. 
 
Förra onsdagen la Svenska kraftnät ett nytt förslag om elprisstöd till företag, kommuner och föreningar. Idag – exakt en vecka senare – meddelar Energimarknadsinspektionen att de godkänner förslaget.
Svenska kraftnät presenterade sitt nya förslag om elstöd för företag förra onsdagen. Enligt förslaget ska stödet finansieras av så kallade flaskhalsintäkter. Nu godkänns förslaget av Energimarknadsinspektionen.
 
Myndigheten skriver att den modell som Svenska kraftnät tagit fram är ”rimlig och godtagbar” och gör att man snabbt kan betala ut stödet till företagen ”samtidigt som den inte strider mot syftet att stötta de kunder som drabbats särskilt hårt av höga elpriser”. Förslaget från Svenska Kraftnät bygger till stor del på stödet till hushållen, men omfattar företag, kommuner och föreningar.
 
Storleken på elstödet bestäms retroaktivt utifrån hur stor förbrukningen var under perioden mellan oktober 2021 och september 2022. Pengarna kommer bara gå till de södra delarna av landet. De med eluttag i elområde 4 får 0,79 kronor per förbrukad kWh under perioden och de i elområde 3 får 0,50 kronor per förbrukad kWh.

Svenska kraftnät har föreslagit ett maxtak – på drygt 22 miljoner kronor.

 
 

2023-01-11

Nytt elstöd till hushåll i hela landet

Regeringen har beslutat att ge Svenska kraftnät i uppdrag att ansöka hos Energimarknadsinspektionen om att använda intäkter från flaskhalsintäkterna för att finansiera ett nytt elstöd. Stödet ska riktas till hushållen i hela Sverige och avser ersättning för hushållens elkostnader under november och december 2022. Sedan tidigare har regeringen beslutat om ett elstöd till konsumenter som baseras på hushållens elkostnader under perioden oktober 2021 – september 2022. Detta elstöd kommer endast att betalas ut till hushållen i södra och mellersta Sverige.
 
Regeringen konstaterar att elpriserna i hela Sverige har varit fortsatt höga under november och december månad 2022. Samtidigt har hushållen under denna period en högre förbrukning främst på grund av uppvärmning av bostäder. Vidare har det varit relativt små skillnaderna i elpriset mellan södra och norra Sverige under dessa månader. Regeringen ser därför ett behov av att stödja hushållen i hela landet för de höga elpriserna under dessa månader.
 
Mot bakgrund av detta ger regeringen Svenska kraftnät i uppdrag att använda intäkter från flaskhalsintäkterna för att ansöka hos Energimarknadsinspektionen om ett nytt elstöd för ersättning av elkostnaderna under månaderna november och december 2022. Ansökan av elstödet ska avse ett stöd för hushållen i hela Sverige, vilket innebär att även hushållen i norra Sverige ska få del av stödet.
 
För att stödnivåerna inte ska skilja sig åt mellan det tidigare beslutade elstödet och det nya elstödet anser regeringen att referenspriset i den modell som Svenska kraftnät ansökte om den 27 oktober 2022 även bör vara ett referenspris för denna ansökan. Den ersättning som utgår till hushållen bör därför vara en ersättning för den förbrukning som har haft ett högre genomsnittligt elpris än referenspriset om 75 öre per kWh per elområde på spotmarknaden under november och december 2022.
 
För att hushålla med kapacitetsavgifterna (flaskhalsintäkterna) ska Svenska kraftnät ansöka om ett förbrukningstak som ett hushåll kan få elstöd för. Om Svenska Kraftnät finner det lämpligt och möjligt bör förbrukningstaket sättas på olika nivåer för att ta hänsyn till det kallare klimatet i norra Sverige som kräver mer förbrukning än i södra Sverige.
 
Svenska kraftnät ska inkomma med sin ansökan till Energimarknadsinspektionen senast den 30 januari. Därefter sker en oberoende prövning hos Energimarknadsinspektionen. När Energimarknadsinspektionen godkänt förslaget går regeringen vidare och remitterar en förordning som bland annat reglerar hur utbetalningarna av stödet ska ske. Planeringen är att förordningen ska beslutas så snart som möjligt efter godkännande så att utbetalningarna kan ske under våren.
 
Svenska kraftnät ska i ansökan till Energimarknadsinspektionen särskilt
 
• beakta rådets förordning (EU) 2022/1854 av den 6 oktober 2022 om en krisintervention för att komma till rätta med de höga energipriserna,
• beakta Energimarknadsinspektionens beslut om ansökan om att finansiera ett stöd till elslutkunder genom intäkter från överbelastning av den 16 november 2022, och
• beakta att planerad och framtida elnätsutbyggnad och andra åtgärder som ökar den tillgängliga överföringskapaciteten i nätet inte begränsas av nödåtgärder för hushållen
Ansökan med skälen för de föreslagna åtgärderna ska ha inkommit till
Energimarknadsinspektionen senast den 30 januari 2023.

 


2023-01-09

Elens dag

Måndag 23:e januari firar vi elens dag, en dag där vi vill lyfta elen lite extra och tänka på hur mycket vi faktiskt uppskattar den.

Nu när energisituationen i Sverige och Europa är kraftigt ansträngd gäller det att hela Sverige hjälps åt för att spara el. Därför är temat för 2023 års upplaga av Elens dag: Energieffektivisering.

Till höger på sidan kan ni se filmer med tips på energieffektivisering och via denna länk kan ni läsa mera om hur vi kan få elpriserna att sjunka. (källa Energiföretagen). 

 


2022-12-05

Elskatten höjs nio procent

I dag ligger energiskatten på el på 36,0 öre per kWh. Efter årsskiftet blir skatten 39,2 öre, enligt regeringens förordning om omräknat belopp på energiskatten. I vissa delar av Norrland är skatten sedan tidigare nedsatt med 9,6 öre per kilowattimme.

Inklusive momsen är elskatten i dag 45,0 öre. Den nya elskatten med momsen påräknad blir 49,0 öre per kWh.

<iframe width="629" height="1119" src="https://www.youtube.com/embed/c96os1vEHII" title="Fem lata vanor som sänker din elräkning" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

 


2022-11-30

Information om utbetalning till hushåll

Elprisstödet till hushållen kommer att börja betalas ut i februari – om inget oväntat sker, meddelar socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) på en pressträff. 

Regeringen har inget besked om när företagen kan nås av stödet.

– Första steget blir utbetalningen till hushållen. Andra stegen blir utbetalningen till företag – och den frågan bereds, säger energi- och näringsminister Ebba Busch (KD).


2022-11-22

Information om stöd till elanvändare

Med anledning av stödet till elanvändare vill vi varna för eventuella bedrägeriförsök.

Det pågår just nu försök till nätfiske där det påstås komma mejl från oss. Vi kommer inte mejla dig, ringa dig eller på något sätt be dig att klicka på länkar eller lämna ut personliga uppgifter eller koder för att få ta del av stödet. Stödet kommer att utbetalas direkt till ditt konto utan att du själv behöver göra någonting. Lämna inte ut personliga koder!

Om du misstänker att du blivit utsatt för ett bedrägeriförsök, kontakta då polisen!

Enligt Svenska kraftnät råder det stor osäkerhet kring tidpunkten för utbetalningarna, men vi får räkna med att det inte blir förrän någon gång i början av nästa år.