Vanliga frågor om flerfacksmodellen

Uppdaterad: 2017-11-14 11:33:32

Varför vill ni samla in matavfall, förpackningar & tidningar?

Vi vill ge våra kunder en utökad service. Det är bättre miljömässigt att sortera ut matavfallet och istället behandla det biologiskt. Då kan vi ta tillvara energin i avfallet som biogas som man kan köra bil på och näringsämnena kan återföras till produktiv mark.
Anledningen till att vi vill samla in förpackningar och tidningar är att vi vill öka materialåtervinningen. Vi har genom plockanalyser sett att det är många som inte sorterar ut sina förpackningar och tidningar utan istället lägger dem i soptunnan. Vi vill förenkla för våra kunder så att alla på ett enkelt sätt kan sortera och bli av med sina förpackningar & tidningar.
Vi har efter noggranna utredningar, vägning av ett flertal olika aspekter, diskussioner och studiebesök kommit fram till att insamling i flerfackskärl ger det bästa miljö/sorteringsresultatet tillsammans med bäst service till våra kunder.

Det låter väldigt krångligt att sortera i så många olika sorter?

Den enda skillnaden jämfört med tidigare system är att vi även sorterar ut matavfallet från det brännbara restavfallet. Förpackningar & tidningar ska ju ha sorteras ut redan tidigare och lämnats på återvinningsstationen. Med flerfackssystemet slipper vi lagra detta hemma under diskbänken för att sedan åka iväg med det. Nu har man en egen ”ministation” hemma istället!

VAR ska jag ställa dom? Min trädgård är så liten.

Den absolut vanligaste frågan är ”Hur ska jag få plats med kärlen?”
Erfarenheter från kommuner som infört detta system visar dock att 80 – 85 % direkt hittar en bra plats för sina kärl. Hos dem som absolut inte har möjlighet får vi hitta andra lösningar, t ex hitta andra typer av samarbeten med gemensamt hämtställe eller om man har små avfallsmängder kanske man kan dela kärl med grannen.
Ett kärl (inkl insats) är 745 x 860 mm dvs båda tunnorna bredvid varandra behöver ett utrymme på ca 1,6 x 0,9 m. Tunnorna behöver inte stå framme hela tiden utan en eller båda kan förvaras någon annanstans t. ex i garaget när det inte är tömningsdag.

Vad händer med oss som har egen kompost?

För att få den bästa miljönyttan av matavfallet är det bättre att samla in matavfallet och göra biogas och gödsel jämfört med att kompostera hemma och använda kompostjorden i trädgården.
De som ändå vill fortsätta att kompostera hemma kommer givetvis att få fortsätta med det.
Eftersom det finns miljömässigt bättre alternativ kommer sannolikt hemkompostering inte subventioneras ekonomiskt på samma sätt som idag.

Inför ni detta som en ursäkt för att höja taxan?

Nej, vi ser detta som en naturlig och nödvändig utveckling för att höja servicenivån och att minska avfallshanteringens påverkan på miljön. Ökad sortering och återvinning innebär på sikt lägre kostnader jämfört med tidigare insamling och förbränning.
Avfallshanteringen omfattas av självkostnadsprincipen. Detta innebär att en avgift (renhållningsavgift) tas ut från alla fastighetsinnehavare som ger upphov till hushållsavfall. Inga skattepengar får användas till avfallshanteringen, och avgiftspengarna får inte användas till något annat än just avfallshanteringen. Vi får inte ta mer betalt än den faktiska kostnaden, dvs det nya hämtningssystemet är alltså inte ett sätt att få in mer pengar till bolagskassan.

Om man inte vill vara med då?

Insamlingssystemet är frivilligt. Eftersom man då inte bidrar med att sortera ut sitt matavfall så betalar man en relativt hög renhållningsavgift enligt den miljöstyrande taxan. Man är ändå skyldig att sortera ut sina förpackningar och tidningar och transportera dem till en återvinningsstation eller återvinningscentral. För att få bästa möjliga miljönytta och rationell insamling vill vi givetvis att så många som möjligt väljer att vara med.

Gäller detta även sommarstugor?

Självklart erbjuder vi denna service till sommarstugorna.
Vi har som mål att alla hushåll i kommunen, även fritidshus, ska vara med i nya systemet.

Kommer de vanliga återvinningsstationerna finnas kvar?

Bäst vore givetvis att alla är med i insamlingssystemet, då behövs ju inte stationerna mer! Men erfarenhet från andra kommuner visar att det är svårt att nå 100 % anslutningsgrad.
Varken Vimmerby Energi & Miljö AB eller kommunen råder över återvinningsstationerna eftersom dessa drivs av Förpacknings- och tidningsinsamlingen. Men eftersom insamlingssystemet är frivilligt måste det finnas möjlighet för de som inte är med i systemet att lämna ifrån sig sina förpackningar & tidningar. Det vi kan garantera är att det alltid kommer finnas möjligheter att lämna förpackningar & tidningar på återvinningscentralen.