Tömning av säckar på ÅVC

Uppdaterad: 2019-05-27 15:25:03
Vi vill förbättra sorteringen av det avfall som lämnas på återvinningscentralen. Alla säckar måste därför tömmas. Säckar, eller annat emballage, ska bara användas för att forsla avfallet i och alltså tömmas i rätt container på återvinningscentralen. Har man inte sorterat redan hemma ska sortering ske på återvinningscentralen innan det lämnas på avsedd plats.

Gäller fr o m 2017-01-01: För att förbättra arbetsmiljön för vår personal och även för våra kunder, främst genom att hindra damning, nedskräpning och skaderisk vid manuell sortering, tillåter vi numera lämning av brännbart grovavfall i genomskinliga säckar. Precis som tidigare går det bra att packa sitt grovavfall i svarta sopsäckar, sortera och tömma dessa på respektive avlämningsplats.

Vi har genomfört plockanalyser av det som lämnats som brännbart restavfall på återvinningscentralen och resultatet visar att det finns stor förbättringspotential vad gäller sortering. Över en fjärdedel av avfallet är tyvärr felsorterat. Det vanligaste som sorteras fel är plastförpackningar.
- När avfallet är lämnat hos oss är det vi som är ansvariga för att containrarna innehåller vad de ska. Som det är nu får vi plocka en hel massa felsorterat avfall för hand.  Det är varken hållbart i längden eller särskilt hälsosamt för personalen. Därför kommer vi nu be kunderna om hjälp med att sortera mer noggrant, säger Renhållningschefen Daniel Johansson.
- Att tömma säckar och emballage är en åtgärd som visat sig framgångsrik i många kommuner för att förbättra sorteringen. Framförallt har den farliga felsorteringen av småelektronik och farligt avfall minskat, men även materialåtervinningen har ökat. Vi upplever att det är ytterst få som avsiktligt sorterar fel, utan oftast är det okunskap eller stress som gör att det blir fel ibland. Därför kommer personalen finnas tillhands extra mycket i samband med denna förändring. Vi uppmuntrar att säcken tas med hem igen för att användas igen nästa gång. Om säcken gått sönder visar vi var den kan lämnas för återvinning.