Miljö

Uppdaterad: 2016-06-29 08:41:33

Med miljön i fokus

Ett företag som Vimmerby Energi och Miljö har påverkan på Vimmerbys miljö. Ur miljösynpunkt bygger vår verksamhet på att ge våra kunder den nytta de efterfrågar men med en liten miljöpåverkan.

Ett systematiskt miljöarbete är därför en förutsättning för att kunna ha en helhetssyn på företagets miljöaspekter, och för att göra riktiga prioriteringar. Vimmerby Energi & Miljö AB (VEMAB) är miljöcertifierat enligt ISO 14001, vilket innebär att vi tar beslut och agerar med fokus på miljön, både lång- och kortsiktigt, i alla områden inom företaget.

Renhållning

Renhållningen ansvarar för att samla in och ta emot kommuninvånarnas hushållsavfall. Denna verksamhet har stor positiv miljöpåverkan genom att ta hand om avfallet, sortera det i olika fraktioner och återanvända och återvinna så sparar vi på jordens resurser.
 
Under 2015 har verksamheten jobbat med att öka andelen avfall som återvinns istället för att deponeras eller förbrännas. Från återvinningscentralen har vi bland annat levererat 140 ton wellpapp, 480 ton metaller och 100 ton tidningar till återvinning. Verksamheten vill leverera rena fraktioner till återvinning. Inga mottagare har haft synpunkter och målet med att inte få några anmärkningar på levererat avfall har uppnåtts under året.
 
En ny container ”Återbruk” har ställts upp på ÅVC. Där kan kunder lämna saker som kan återanvändas istället för att det t.ex slängs i containern för brännbart. Sakerna hämtas av välgörenhetsorganisationer som sedan säljer dem vidare så sakerna kommer till nytta för en nya ägare och pengarna som genereras går till välgörenhet. 8,5 ton har kommuninvånarna skänkt som nu återanvänts istället för att brännas upp.
 
Kommunfullmäktige har i september fastställt att kommunstyrelsen som är huvudman för den gamla deponin som ÅVC nu ligger på också blir projektägare för sluttäckningen av deponin. Kommunfullmäktige har antagit VEMAB:s förslag på projektorganisation, tidplan och finansiering av den första etappen. Länsstyrelsen har under året godkänt tidplanen.

Vatten/avlopp och laboratoriet

VA-verksamheten producerar kommunens dricksvatten och renar avloppsvattnet från kommunens hushåll och industrier. Vimmerby avloppsreningsverk tar även emot lakvatten från gamla deponin. Labbet har en viktig roll i VA-verksamheten då de analyserar vattenprover och bidrar till att överskridna rikvärden för vattnet förebyggs.

Avloppsreningsverk
Under 2015 renades 2 118 320 kubikmeter avloppsvatten som sedan släpptes ut i Stångån. Det motsvarar cirka 5800 m3 som kommer in till reningsverket varje dag. Fosforreduktionen för utgående vatten var 94 % och kvävereduktionen var 34 %.
 
Avvattnat slam från reningsverket förs tillbaka till åkermark och därmed har växtnäring i form av cirka 34 ton kväve och 18 ton fosfor kunnat återföras till marken.
 
Nya reningsverk i Rumskulla och Tuna har byggts vilket har förbättrat reningen av avloppsvattnet där avsevärt.
 
I Storebro reningsverk har vi bekämpat myggor med miljövänliga bekämpningsmedel, guldfiskar istället för kemikalier!

Vattenproduktion
Under 2015 producerades 1 744 764 m3 i kommunens 13 vattenverk.

Laboratorium
Vattenlaboratoriet har under året tagit 2825 prover. Vi har utfört 12919 analyser varav 9211 åt VA-avdelningen. Labbet gör internt även analyser åt värmeavdelningen på bland annat vattnet som är i pannorna. Verksamheten är ackrediterat för 22 st analyser och ackrediterade för provtagning av drickvatten och badvatten, grundvatten, sjöar och älvar o vattendrag.

Värme

I centralorten har Vimmerby Energi & Miljö AB ett omfattande värmenät som försörjer flertalet byggnader med värme. Nära 100 % av samtliga lägenheter och lokaler är anslutna till fjärrvärmenätet, liksom mer än 75 % av villorna. Vidare är flera industrier anslutna till nätet.

2015 var året då vårt nya kraftvärmeverk Tallholmen startade!
Fjärrvärmeproduktionen sker i normalfallet uteslutande med olika former av biobränsle som flis, biogas och bioolja. År 2015 producerades fjärrvärmen av 99,4 % biobränsle och 0,6 % fossil olja. Under 2015 var utsläppet av fossil koldioxid från värmeproduktionen cirka 290 ton.
                                           
För att minska klimatpåverkan har närvärme byggts i några av kommunens tätorter, Frödinge, Gullringen, Storebro och Södra Vi. Närvärmen produceras till 100 % av biobränslen och produktionen har minskat både koldioxidutsläpp och stoftutsläpp från vedpannor, vilket medför friskare luft lokalt och mindre klimatpåverkan globalt sett. Närvärmen sparar cirka 5600 ton CO2 årligen.
 
Restprodukterna från förbränningen dvs. askan återförs till skogen och ingår därför i ett naturligt kretslopp. Under år 2015 lämnade VEMAB 769 ton aska som, efter härdning, ska spridas i skogen och på så sätt ge näring och kalkverkan i skogsmarken.

Elhandel

För att ta klimatansvar säljer Vimmerby Energiförsäljning endast förnyelsebar el, vattenkraft från Lule älv och el från och med 2015 även från vårt egna biobränsleeldade kraftvärmeverk Tallholmen.  Vattenkraftselen är deklarerad enligt EPD®systemet, vilket garanterar ursprunget. År 2015 såldes 82 570 MWh förnyelsebar el, vilket ger miljöfördelar jämfört med om elen skulle ha producerats med kolkraft eller kärnkraftverk. 6 780 kWh av dessa tillverkade vi själva på Tallholmen.